Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Playing for Success Rotterdam 2016-2017 (2017)

een evaluatie: successen, verbeterpunten en aanbevelingen

Playing for Success (PfS) Rotterdam is een naschools programma voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van Rotterdamse basisscholen. Het programma heeft tot doel de ontwikkeling van zogenoemde soft skills te bevorderen bij leerlingen die door verminderd zelfvertrouwen, verminderde schoolmotivatie of andere sociaalemotionele oorzaken minder goed presteren op school. Soft skills zijn vaardigheden waarvan bekend is dat ze samenhangen met een gezonde en succesvolle toekomst, zoals inzet voor ingewikkelde taken, zelfcontrole en het gevoel de eigen toekomst op school en daarbuiten te kunnen beïnvloeden.

Op basis van eerder onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, waaruit blijkt dat PfS Rotterdam effectief is voor een specifieke doelgroep, namelijk leerlingen met een laag cognitief zelfvertrouwen, deed PfS Rotterdam in het schooljaar 2016-2017 een aantal aanpassingen in de opzet en werkwijze van het programma. Het doel van deze aanpassingen is om het effect op de ontwikkeling van soft skills te vergroten.

Het Verwey-Jonker Instituut voerde in het schooljaar 2016-2017 in opdracht van Stichting de VerreBergen een onderzoek uit naar de ervaringen met PfS Rotterdam. Dit rapport beschrijft de uitvoering van het programma en de ervaringen van de uitvoerders, van de scholen die leerlingen aanmelden voor het programma en van de ouders van leerlingen die deelnemen aan het programma. Het rapport eindigt met aanbevelingen voor de toekomst van PfS Rotterdam. Deze zijn gericht op de indeling van de groepen, het implementeren van beweegactiviteiten, en de communicatie met ouders en scholen.

Literatuurverwijzing: Jansma, A., & Rooijen, M. van (2017). Playing for Success Rotterdam 2016-2017: een evaluatie: successen, verbeterpunten en aanbevelingen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Omschrijving