Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Praktijkproef afwegingskader Omgevingsvisie (2020)

vanuit de perspectieven milieueffectrapportage en Global Goals

De omgevingsvisie bevat bepalende keuzes voor de inrichting van de gemeente. Een omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving, het moet onder andere gaan om de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied.

Uit eerdere praktijkproeven en pilots over de gemeentelijke omgevingsvisie, is gebleken dat de feitelijke keuzen die gemeenten moeten maken in de omgevingsvisie, een complex onderdeel zijn van het omgevingsvisie proces. En dat terwijl de omgevingsvisie de basis vormt voor verdere beleidskeuzes en regelgeving over de fysieke leefomgeving.

De keuze uit de visie zijn relevant voor het opstellen van omgevingsplan en het uitvoering geven van programma’s en verlenen van vergunningen.

De VNG heeft in 2019 met 9 gemeenten en 1 omgevingsdienst verschillende afwegingskaders voor de omgevingsvisie beproefd. Dit rapport over het afwegingskader voor de omgevingsvisie, is hiervan het resultaat.

Voor de ontwikkeling van een breed gedragen omgevingsvisie moet worden nagedacht over de wijze waarop het geschetste perspectief en de te maken keuzes tot stand komen. Uiteindelijk is het belangrijk om te komen tot een gedragen afweging, waarmee je belangen in beeld brengt en keuzes inzichtelijk maakt. Met deze praktijkproef zijn twee bestaande afwegingskader gekozen, namelijk dat van de Substainable Development Goals (“Global Goals”) van de VN en de milieueffectrapportage (m.e.r.).

Literatuurverwijzing: (2020). Praktijkproef afwegingskader Omgevingsvisie: vanuit de perspectieven milieueffectrapportage en Global Goals. Den Haag: Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Omschrijving