Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Projectplan nationale omgevingsvisie (2017)

fase 2: verdieping

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) komt tot stand in vier fasen. Dit plan is een uitwerking van fase 2. Dit plan beschrijft het proces en de producten waaraan in deze fase wordt gewerkt. Fase 1 was gericht op gezamenlijke factfinding naar ontwikkelingen, trends, opgaven en kansen. In deze fase is veel aandacht uitgegaan naar het verzamelen van zoveel mogelijk relevante kennis en informatie over de fysieke leefomgeving. Op 17 februari jl. is de startnota ’De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ naar de Kamer verzonden. In de startnota worden de trends en ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving, de sectorale opgaven en de strategische opgaven beschreven. De vier integrale strategische opgaven zijn: 1. Naar een duurzame en concurrerende economie 2. Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving 3. Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving 4. Naar een waardevolle leefomgeving Deze strategische opgaven vragen om een integrale aanpak en zijn verbonden aan een of meerdere transities. Het is de eerste stap in de richting van de Nationale Omgevingsvisie. Hiermee zijn de opgaven vastgelegd en is fase 1 afgerond. 

In fase 2 ligt de focus op de verdieping en concretisering van de strategische opgaven uit de startnota. Hiertoe worden door interdepartementale verdiepingsgroepen per strategische opgave verschillende beleidsopties uitgewerkt. Deze worden beschreven in verdiepingsrapporten. Deze verdiepingsfase resulteert eind 2017 in het optiedocument, een tussenproduct op basis waarvan in fase 3 politieke keuzes worden gemaakt. Naast het optiedocument wordt in fase 2 aan meer producten gewerkt die bijdragen aan de NOVI, waaronder een prototype van de NOVI. Dit prototype heeft tot doel om steeds beter een gezamenlijk beeld te krijgen van wat de NOVI is, wat de positie van de NOVI in het stelsel van het omgevingsbeleid is en wat er mee wordt beoogd. Waar met de verdieping de volgende stappen worden gezet in de richting van de NOVI, wordt met het prototype achteraan begonnen en terug geredeneerd. 

Literatuurverwijzing: (2017). Projectplan nationale omgevingsvisie: fase 2: verdieping. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Omschrijving