Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Scenario's vrije tijd (1986)

een verkenning van de ruimtelijke gevolgen van mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de vrije tijd

Deze studie gaat over toenemende vrije tijd. Toenemende vrije tijd in een tweeledige zin. Enerzijds het gegeven dat door veroudering in de leeftijdsopbouw een toenemend percentage van de bevolking buiten het arbeidsproces zal komen te staan, anderzijds de kans dat door toenemende werkloosheid, dan wel door arbeidstijdverkorting een groter deel van de beroepsbevolking over meer uren vrij van betaalde arbeid zal beschikken. Het doel van de studie is tweeledig. Door tamelijk vrij te speculeren over denkbare toekomstige ontwikkelingen wordt enerzijds getracht op deductieve wijze aanwijzingen voor het beleid te vinden vanuit mogelijke ruimtelijke gevolgen van deze ontwikkelingen, anderzijds wordt nagegaan welke leemten in de thans beschikbare kennis bestaan. Als methode is voor deze studie gebruikgemaakt van de zogenaamde scenariomethode. Drie scenario’s worden onderscheiden: een trendscenario, polarisatiescenario en solidariteitsscenario.

Literatuurverwijzing: Dernison, A.H., & Elsinga, J. (1986). Scenario's vrije tijd: een verkenning van de ruimtelijke gevolgen van mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de vrije tijd. Rijksplanologische Dienst.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0020 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving