Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport als playground voor integratie (2017)

rapportage kennisontwikkeling en monitoring en evaluatie van het project ‘Sport & Vluchtelingen’

NOC*NSF, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Kenniscentrum Sport en Right to Play werkten samen om via sport en de sportvereniging een positieve bijdrage te leveren aan een zinvolle dagbesteding, de lokale integratie en het welzijn van vluchtelingen, die op COA-locaties verblijven.

Deze rapportage bevat informatie over de kennisontwikkeling en monitoring en evaluatie van het project ‘Sport & Vluchtelingen’.

Alvorens een specifieke projectaanpak te ontwikkelen is een quickscan uitgevoerd door Kenniscentrum Sport om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken rond sport op de COA locaties. In hoofdstuk 2 van dit rapport worden doel, aanpak en resultaten van deze quickscan beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de projectaanpak toegelicht. In hoofdstuk 4 en 5 komen de resultaten van respectievelijk de organisatie van sportactiviteiten en de samenwerking tussen COA-locaties en sportverenigingen aan bod. Hoofdstuk 5 is met medewerking van Wytse van der Heide (Hanzehogeschool Groningen) tot stand gekomen. In hoofdstuk 6 zijn aanbevelingen voor de organisatie van sportactiviteiten voor vluchtelingen verwoord in tips en tops. De samenvatting en slotbeschouwing wordt in hoofdstuk 7 beschreven. Tot slot is de bronnenlijst toegevoegd.

Literatuurverwijzing: Vlasveld, A., Ridder, E. de, Westerhof, W., & Kenniscentrum Sport (2017). Sport als playground voor integratie: rapportage kennisontwikkeling en monitoring en evaluatie van het project ‘Sport & Vluchtelingen’. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving