Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en sociaal domein in Vlaardingen (2017)

monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk – tussenrapportage (intern rapport)

De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein. Onder deze initiatieven vallen twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk, een wijk met relatief veel huishoudens met een lage sociaaleconomische status (SES) en leefbaarheidsproblematiek: het basketbalproject van YETS Foundation op het Lentiz Geuzencollege en het voetbalproject van DVO’32 en Vlaardingen in Beweging. De gemeente Vlaardingen heeft het Mulier Instituut gevraagd om inzicht te geven in de betekenissen en opbrengsten van de twee projecten om werkzame bestanddelen voor toekomstige sportprojecten in het sociaal domein te identificeren. Deze tussenrapportage heeft betrekking op een eerste, beknopte, inventariserende studie naar de mate waarin de twee projecten kansrijk zijn in hun opzet en aanpak om bij te dragen aan doelstellingen in het sociaal domein. Voor deze inventarisatie werd gebruikgemaakt van een bestaande literatuurstudie naar werkzame factoren van sportprojecten om sociaal-maatschappelijke doelstellingen te bereiken, de projectopzet en enkele interviews per project met betrokken projectuitvoerders en organisaties over de concrete uitwerking en eerste ervaringen. De beschrijvingen in de projectopzet en de (eerste) bevindingen van verschillende betrokkenen zijn geanalyseerd aan de hand van negen aspecten uit de literatuur.

Literatuurverwijzing: Brandsema, A., & Elling, A. (2017). Sport en sociaal domein in Vlaardingen: monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk – tussenrapportage (intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-512 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving