Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport is meer dan bewegen (2016)

beleidskader sport 2016-2019, gemeente Veenendaal

Dit beleidskader geeft de richting aan voor het sportbeleid voor de komende vier jaren. De ambitie is de focus van het sportbeleid in deze periode te leggen op een zestal pijlers, waaronder het sociaal domein en het wijkgericht werken. Daarnaast wordt het succesvolle bestaande beleid voortgezet. Verder wordt, binnen kaders, meer ruimte geboden aan sportorganisaties. Hierbij valt te denken aan het verkrijgen van meer inkomsten uit reclame, het (meer) inzetten van de eigen accommodatie voor ander gebruik en de inzet door sportverenigingen binnen het sociaal domein en de wijk. 

Literatuurverwijzing: (2016). Sport is meer dan bewegen: beleidskader sport 2016-2019, gemeente Veenendaal. Veenendaal: Gemeente Veenendaal.

Omschrijving