Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport-plus en de stad (2015)

grootstedelijke praktijken in Europa rond het gebruik van sport voor sociale doelstellingen

Auteur(s): Marc Theeboom, Zeno Nols

In het SASO-rapport van de onderzoeksgroep Sport & Society (SASO) van de Vrije Universiteit Brussel, wordt ingegaan op praktijken rond het gebruik van sport voor het bereiken van sociale meerwaarde in grote steden in Europa. Sport wordt van oudsher vooral in verband gebracht met plezierbeleving en gezondheidsbevordering, echter wordt aan sport steeds vaker een grotere sociale meerwaarde toegeschreven. Meer en meer beginnen beleidsmakers sport te beschouwen als middel om bredere sociale doelstellingen te helpen realiseren. In de praktijk duiken steeds vaker ‘sport-plus’ initiatieven op, maar de te verwachten meerwaarde wordt meestal in algemene termen omschreven. Bestaande inzichten betreffende de sociale meerwaarde van sport zijn te algemeen van aard. Het is daarom van groot belang dat nieuwe inzichten ontwikkeld worden.

Het onderzoek heeft twee doelstellingen:

  1. Het onderzoek wil meer inzicht verwerven in de verschijningsvormen van specifieke, doelgroepgerichte (lokale) praktijken rond sport-plus in Antwerpen en Europese grootsteden.
  2. Het onderzoek wil meer inzicht verwerven in de kritieke succesfactoren van dergelijke sport-pluspraktijken. Er wordt vooral bekeken op welke manier deze praktijken gemonitord en geëvalueerd kunnen worden.

Het rapport geeft een overzicht van de verschijningsvormen van specifieke, doelgroepgerichte (lokale) sport-plus praktijken en brengt de kritieke succesfactoren in beeld. Bovendien geeft het tips om de aanpak en de verwachte uitkomsten helder af te lijnen en om grondig te monitoren en evalueren om aldus de doeltreffendheid van sport-plus programma’s en beleid te verhogen.

Een gratis exemplaar van dit rapport kunt u hier downloaden.

Literatuurverwijzing: Theeboom, M., & Nols, Z. (2015). Sport-plus en de stad: grootstedelijke praktijken in Europa rond het gebruik van sport voor sociale doelstellingen. Brussel: Vrije Universiteit Brussel.

Omschrijving