Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht (2021)

Rekenkameronderzoek naar het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Dordrecht

De Rekenkamercommissie Dordrecht (RKC Dordrecht) heeft na inventarisatie bij de fracties in de gemeenteraad het Mulier Instituut gevraagd onderzoek ter verrichten naar het sportaccommodatiebeleid.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: in hoeverre is het sportaccommodatiebeleid in Dordrecht sinds 2008 doelmatig, doeltreffend en met oog voor de wensen van Dordtse sportverenigingen uitgevoerd? En hoe toekomstbestendig is dit sportaccommodatiebeleid?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn diverse onderzoeksmethoden toegepast. Zo is een documentanalyse uitgevoerd om de beleidsdoelen en -veranderingen en de financiële ontwikkelingen in kaart te brengen. Daarnaast zijn er negen interviews afgenomen met ambtenaren, bestuurlijke vertegenwoordigers en sportstakeholders. Ook zijn bestaande databronnen, zoals de Database SportAanbod (DSA), benut om een indicatie van de prestaties van het sportaccommodatiebeleid te geven. Verder is er een benchmark opgesteld om in beeld te brengen hoe het Dordtse sportaccommodatiebeleid zich verhoudt tot een aantal referentiegemeenten.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 bevat de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek. Hoofdstuk 3 geeft de reactie weer van het college B&W hierop. De nota van bevindingen biedt een feitelijk relaas dat ten grondslag ligt aan de conclusies: hoofdstuk 4 gaat in op de doelmatigheid, hoofdstuk 5 op de doeltreffendheid, hoofdstuk 7 op de toekomstbestendigheid van het sportaccommodatiebeleid en hoofdstuk 6 behandelt de mate van uitnodigend bestuur daarin. Het laatste hoofdstuk 8 gaat in op de effectiviteit van het beleid.

Literatuurverwijzing: Stevens, V., Schadenberg, B., Eldert, P. van, Nafzger, P., & Hoekman, R.H.A. (2021). Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht: Rekenkameronderzoek naar het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Dordrecht. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0024 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-762 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving