Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportbeleid binnen provincies (2014)

een onderzoek naar de relatie tussen betrokken partijen en de invloed van de veranderde omgeving op het bestuur

Auteur(s): Else Kingma, Jo Lucassen

In 2008 heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar het provinciaal sportbeleid (Lucassen et al., 2008). Hierbij zijn de verschillende thema’s geïnventariseerd en geanalyseerd die aan bod kwamen in het beleid van de provincies. Maar hoe zit het momenteel met het beleid van de provincies, is dit door de bezuinigingen en het Olympisch Plan 2028 veranderd? En hoe is de verhouding met de sportraden? De vraagstelling hierbij is als volgt: Hoe is het beleid van provincies en sportservices op het gebied van sport veranderd in 2013 ten opzichte van 2008? De rol die de sportraden hierin spelen wordt onderzocht met de vraagstelling: Wat is de relatie tussen provincies, sportraden en andere betrokken partijen? Naast deze beschrijvende vraagstellingen, is het ook interessant om de invloed van het veranderende beleid en de veranderende omgeving te onderzoeken en dan vooral de invloed op het bestuur van de verschillende organisaties. De bijbehorende vraagstelling is: Hoe reageren sportorganisaties bestuurlijk op (maatschappelijke) veranderingen rond de sportsector? Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het beleid van provincies op het gebied van sport, de rol die sportraden en andere organisaties hierbij spelen en de invloed van de veranderende omgeving op het bestuur door het analyseren van jaarverslagen en het doen van interviews. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Kingma, E., & Lucassen, J.M.H. (2014). Sportbeleid binnen provincies: een onderzoek naar de relatie tussen betrokken partijen en de invloed van de veranderde omgeving op het bestuur. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving