Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg (2017)

onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en accommodatiegebruik in de provincie Limburg (2016)

De provincie Limburg heeft als doelstelling om de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie is inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in Limburg gewenst. Om die reden heeft de provincie Limburg het Mulier Instituut gevraagd om jaarlijks te monitoren hoe de sportdeelname en het accommodatiegebruik van de bevolking van Limburg zich ontwikkelt en inzicht te geven in de beleidsimplicaties van eventuele ontwikkelingen. Eind 2013 verscheen in opdracht van de provincie Limburg het eerste rapport ‘Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg’ (Van der Werff et al., 2013). De voorliggende publicatie is het vierde rapport. Voor de eerdere rapportages in 2013, 2014 en 2015 is gebruikgemaakt van cijfers uit het onderzoek ‘Ongevallen en Bewegen in Nederland’ (OBiN). Dit onderzoek is echter eind 2014 gestopt, waardoor voor het huidige rapport en voor toekomstige rapporten een beroep moet worden gedaan op andere databronnen. De zoektocht naar nieuwe databronnen heeft geleid naar diverse onderzoeken van het CBS die de komende jaren beschikbaar blijven. Het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties staat in Limburg onder druk. Door de krimp en de vergrijzing zal het aantal gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties in de komende jaren met ongeveer 10 procent afnemen. Dit vraagt om een heroriëntatie op de lokale sportinfrastructuur. Vooral bij renovatievraagstukken dient goed te worden bezien of en in welke vorm de voorziening bestaansrecht heeft. Bij heroriëntatie past ook een beleidsmatige visie op het gebruik en de inzetbaarheid van de openbare ruimte voor sportbeoefening.

Lees hier voor het factsheet van Huis voor de Sport Limburg.

Literatuurverwijzing: Dool, R. van den, & Hoekman, R.H.A. (2017). Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg: onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en accommodatiegebruik in de provincie Limburg (2016). Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0019 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-467 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving