Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportgedrag in Nederland (2023)

onderzoek naar commitment, drijfveren en drempels

Organisatie(s): NOC*NSF

Sport en sportief bewegen zit nog niet bij alle inwoners van Nederland in hun dagelijkse routine. Momenteel sport 59% van de mensen wekelijks. Het sportaanbod blijkt vaak niet in te spelen op de veranderende behoeften van de sporter. Een (groeiende) groep mensen vindt daardoor onvoldoende aansluiting bij sportverenigingen en sportclubs. De sportsector staat de komende jaren voor de grote uitdaging om dit patroon te doorbreken. Er is een aanpak nodig waarin sportorganisaties samenwerken om de sporter en zijn of haar veranderende behoefte centraal te zetten. Wanneer we inspelen op die behoeften met de juiste interventie, kan sportgedrag veranderen. Dit rapport maakt duidelijk aan welke knoppen de aanbieders van sport kunnen draaien en welke doelgroepen extra aandacht nodig hebben. Kennis en inzichten waarmee we gezamenlijk kunnen bereiken dat sporten en sportplezier voor iedereen vanzelfsprekend wordt.

Onderzoeksopzet
• Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar Public in opdracht van NOC*NSF.
• Het onderzoek vond plaats over de maanden maart en april 2022.
• In beide maanden waren er minimaal 6000 respondenten (5 tot 80-jarigen).
• Sportgedrag is gemeten op basis van de Richtlijn voor Sportdeelname Onderzoek (RSO).
• Daarnaast gingen de vragen over commitment, drijfveren, drempels, beweeggedrag en personen die inspireren om te sporten.
• Per respondent zijn achtergrondkenmerken verzameld, waaronder leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, inkomen, sportgedrag van ouders/partner en eigen ervaren gezondheid.

Literatuurverwijzing: NOC*NSF (2023). Sportgedrag in Nederland: onderzoek naar commitment, drijfveren en drempels. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving