Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van jongs af aan vaardig in bewegen (2019)

een verkenning van de aandacht voor beweegvaardigheden in de kinderopvang

Auteur(s): Annet Komen, Jo Lucassen

‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ is een van de zes pijlers van het Nationaal Sportakkoord. Voor het landelijke en lokale beleid is het van belang meer te weten te komen over het huidige niveau van beweegvaardigheden van peuters en kleuters.

Het Mulier Instituut heeft hiertoe het huidige aanbod aan en niveau van beweegactiviteiten bij kleuters en peuters binnen de formele kinderopvang onderzocht.

Uit de inventarisatie blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is over het aanbod aan beweegactiviteiten in de kinderopvang en de mate waarin deze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van beweegvaardigheden.

Het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor het wenselijke beweegaanbod in de kwaliteitseisen van de kinderopvang leidt ertoe dat dit vaak niet wordt meegenomen in het beleid van de opvang en dat pedagogisch medewerkers hier niet structureel mee bezig zijn.

Van het huidige niveau van beweegvaardigheden van de peuters en kleuters in Nederland is geen duidelijk beeld te geven omdat systematisch (vergelijkend) onderzoek en data-analyse van de motorische vaardigheden van kleuters en peuters in Nederland op dit moment ontbreken.

De nieuwe Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) geeft een globaal beeld over het actuele aanbod van beweegactiviteiten binnen de kinderopvang. De eerste resultaten laten zien dat binnen alle vormen van kinderopvang gemiddeld twee tot vier keer per week aandacht wordt besteed aan activiteiten die zich richten op motorische ontwikkeling, waarbij binnen de kinderdagopvang iets meer aandacht wordt besteed aan motorische ontwikkeling dan binnen de andere vormen van dagopvang.

Uit (kleinschalige) onderzoeken komt naar voren dat kinderen in de kinderopvang veel tijd zittend doorbrengen: maar 40 procent van de kinderen is een uur per dag matig tot intensief actief bezig, wat de norm is voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Er bestaat in Nederland (nog) geen norm voor kinderen jonger dan 4 jaar.

Literatuurverwijzing: Komen, A., & Lucassen, J.M.H. (2019). Van jongs af aan vaardig in bewegen: een verkenning van de aandacht voor beweegvaardigheden in de kinderopvang. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0009 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-622 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving