Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veiligheid bij binnenwateren (2019)

beschrijvingen van casestudies bij vijf zwemlocaties

Waar het gaat om zwembaden en kustwater is veel kennis beschikbaar over de maatregelen die worden genomen om de veiligheid te waarborgen, maar bij de aangewezen zwemlocaties in de binnenwateren ontbreekt dit inzicht.

Het Mulier Instituut heeft onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsmaatregelen bij aangewezen zwemlocaties in binnenwateren. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Toezichthouden bij binnenwateren en kustwater’, dat wordt uitgevoerd in het kader van het project NL Zwemveilig.

De onderzoeksvragen luidden:

  • Wie heeft de verantwoordelijkheid voor het nemen van de veiligheidsmaatregelen op een zwemlocatie?
  • Welke fysieke en organisatorische maatregelen worden genomen door houders van zwemlocaties bij diverse typen binnenwateren ten behoeve van de veiligheid op de zwemlocaties?
  • Op basis waarvan worden veiligheidsmaatregelen genomen door houders van de zwemlocaties?

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van semigestructureerde interviews van een half uur tot een uur met de houder van de zwemlocaties.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 bestaat uit vijf casebeschrijvingen van de verschillende typen binnenwateren, waarbij de kenmerken van de zwemlocatie, de verantwoordelijkheden en de veiligheidsmaatregelen zijn beschreven. Hoofdstuk 3 geeft tot slot een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit de casebeschrijvingen. 

Literatuurverwijzing: Eck, M. van, & Reitsma, M. (2019). Veiligheid bij binnenwateren: beschrijvingen van casestudies bij vijf zwemlocaties. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-TB-0015 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-611 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving