Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verschil is normaal (2019)

naar een lokale inclusieagenda voor sport en bewegen

Inclusief sporten en bewegen is een belangrijk speerpunt in het Nationaal Sportakkoord. De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.

Het streven naar inclusief sporten en bewegen is een complex veranderingsproces en beleidsproces en kent geen eindsituatie die in 2021 is bereikt.

Het artikel bevat een model voor de planning, implementatie én evaluatie van beleid dat rekenschap geeft van de verschillende niveaus (macro, meso en micro) in het beleid, ruimte geeft aan de verschillende interpretaties en veronderstellingen van betrokkenen en de factoren zichtbaar maakt die in het proces van agendering, ontwikkeling en implementatie van beleid invloed kunnen hebben.

Daarmee sluit het model aan op de intenties van het VN-verdrag Handicap en maakt het gebruik van de flexibiliteit van het Nationaal Sportakkoord en de mogelijkheden tot maatwerk die de lokale akkoorden bieden.

Dit artikel is gepubliceerd in het decembernummer 2019 van het vaktijdschrift Sport & Strategie.

Literatuurverwijzing: Lindert, C. van (2019, december). Verschil is normaal: naar een lokale inclusieagenda voor sport en bewegen. Sport & Strategie 13 (pp. 30-31)

Omschrijving