Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018 (2018)

Deze zesde en laatste Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) 2018 beschrijft de voortgang van het programma SBB en welke resultaten bekend zijn over de inzet van buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten. De SBB Monitor is opgesteld door het Mulier Instituut met subsidie van het ministerie van VWS. In een slotbeschouwing wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen in de afgelopen zes jaar.

Het programma SBB is in 2012 gestart als overkoepelend beleidsprogramma voor het stimuleren van sport en bewegen voor de gehele bevolking. In de loop der jaren is de aandacht verschoven naar het bereiken van kwetsbare burgers, zoals jeugd in armoede, ouderen en mensen met een beperking of overgewicht.

De inzet van buurtsportcoaches heeft bij gemeenten geleid tot een impuls in hun lokale sport- en beweegbeleid. Buurtsportcoaches brengen verbinding tussen lokale organisaties en sectoren en zorgen voor ‘doekracht’. Daarmee komt op lokaal niveau nieuw sport- en beweegaanbod tot stand of wordt bestaand aanbod verbeterd.

De regeling Sportimpuls heeft veel lokale initiatieven opgeleverd. Bij het merendeel van de projecten zijn de opgezette sport- en beweegactiviteiten in zijn geheel of deels voortgezet. Een deel van de deelnemers is doorgestroomd naar structureel aanbod, lokale samenwerkingsverbanden tussen sport en andere sectoren zijn opgezet en geïntensiveerd, en kennis is opgedaan en uitgewisseld.

Literatuurverwijzing: Stam, W. van, Lindert, C. van, & Brandsema, A. (2018). Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0022 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-579 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving