Spring naar content

Monitor Sport en corona: Omzetderving sportsector loopt op naar 1,5 miljard euro

De omzetderving in de sportsector tot 1 augustus 2020 ten gevolge van de coronamaatregelen wordt geschat op 1,5 miljard euro. Voor ongeveer een derde van dat bedrag kunnen kosten worden bespaard en nog eens een derde wordt gecompenseerd met steunmaatregelen van de overheid. De resterende schade zal moeten worden opgevangen door de inzet van reserves en onttrekkingen van het eigen vermogen van sportorganisaties en sportbedrijven. De daadwerkelijke omzetderving en schade voor de sport als gevolg van de coronacrisis over heel 2020 zal nog hoger zijn, doordat de coronamaatregelen deels nog blijven gelden na 1 juli 2020, en vanwege gevolgschade.

Monitor Sport en corona

Dit blijkt uit de monitor Sport en corona die met steun van het ministerie van VWS door het Mulier Instituut is uitgevoerd, in samenwerking met een groot aantal partijen uit de sportsector. Deze rapportage is één van de eerste activiteiten vanuit het nieuw opgerichte Kennisconsortium Sport en corona. In de monitor worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF).

Enkele belangrijke uitkomsten zijn:

Kennisconsortium Sport en corona

Foto: Shutterstock

Deze rapportage, uitgevoerd door het Mulier Instituut, is de eerste overzichtsstudie in een serie monitors vanuit het nieuw opgerichte kennisconsortium Sport en corona. In dit consortium hebben het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen op verzoek van de uitvoeringsalliantie van het Nationaal Sportakkoord (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) hun krachten gebundeld. Met als belangrijkste opdracht voor het Mulier Instituut om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sport te monitoren. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het platform www.sportencorona.nl ontwikkeld om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen. Daarnaast inventariseert het Kenniscentrum Sport & Bewegen welke vragen en problemen er leven binnen de sportsector en voorzien zij de sector van praktische instrumenten en advies om de kennis toe te passen binnen beleid en praktijk.

De monitor Sport en corona is te downloaden op het kennisplatform www.sportencorona.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over het kennisconsortium, en inspiratie en voorbeelden uit de praktijk.

Neem voor meer informatie over de monitor Sport en corona contact op met Hugo van der Poel.