Spring naar content

MOOI in Beweging subsidieoproepen geopend

Vanaf 2 februari kunnen grote samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag indienen voor onderzoeks- en innovatieprojecten voor vijf verschillende subsidieoproepen: 1) Sport, bewegen en sociale ongelijkheid, 2) Organisatie van de beweegreis, 3) Inspirerende en verbindende effecten van topsport, 4) De exploitatie en benutting van sportaccommodaties en de organisatie van sport en 5) De prijs van sport. De deadline voor indienen is 14 mei 2024, 14.00 uur.

Sport, bewegen en sociale ongelijkheid

Mensen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) sporten en bewegen minder dan mensen met een hogere SEP. Die kloof wordt niet kleiner ondanks allerlei waardevolle lokale initiatieven. Er is meer kennis nodig over de rol van bestaanszekerheid, sociale relaties, ervaringskennis en lokale sturing & uitvoering in relatie tot sport- en beweegdeelname. Het doel van deze subsidieoproep is om met die kennis bij te dragen aan het verkleinen van sociale ongelijkheid en het vergroten van sport- en beweegdeelname. 

Op 28 februari 2024, 13.00 – 14.00 uur kun je deelnemen aan een online informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. 

De beweegreis: zorg en sport werken samen

Dagelijks bewegen en sporten is goed voor de gezondheid, ook tijdens en na de behandeling van patiënten. Deze subsidieoproep richt zich op het laten samenwerken van de zorgsector én sport- en beweegsector om patiënten vanuit de zorg te begeleiden naar meer bewegen en sporten in de dagelijkse leefomgeving. Actieonderzoek moet inzicht geven in de ervaringen en gevolgen van zo’n beweegreis voor patiënten en de deelnemende organisaties.

Op 28 februari 2024, 10.00 – 12.00 uur organiseren we een matchmaking voor deze subsidieoproep. Dit is een fysieke bijeenkomst in de buurt van Utrecht. 

Inspirerende en verbindende effecten van topsport

Deze oproep richt zich op het verkrijgen van kennis over de omstandigheden waaronder topsport zorgt voor inspirerende en verbindende effecten bij de Nederlandse bevolking. Door het stimuleren van onderzoek en innovatie willen we bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport. De kennis die wordt ontwikkeld moet door topsportorganisaties, overheden en bedrijven gebruikt kunnen worden om programma’s aan te passen en innovaties te versnellen. 

Op 28 februari 2024, 15.00 – 16.00 uur kun je deelnemen aan een online informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. 

De exploitatie en benutting van sportaccommodaties

Een goede sportinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Op dit moment wordt een deel van de faciliteiten door sportclubs vooral ’s avonds en in het weekend gebruikt, terwijl een ander deel van de faciliteiten door het onderwijs juist overdag op doordeweekse dagen wordt gebruikt. Deze subsidieoproep richt zich op het inzichtelijk maken van de onderbenutting van sportaccommodaties in Nederland en de mogelijke succesfactoren om tot een optimale benutting te komen. 

Organisatie van sport

De organisatie van het sportaanbod is in belangrijke mate bepalend voor de prijs en kwaliteit. Direct en indirect heeft de organisatie veel invloed op sportdeelname en de maatschappelijke waarde ervan. Onderzoek dient in kaart te brengen welke organisatievormen en bedrijfsmodellen in de praktijk bestaan om deze vervolgens met elkaar te kunnen vergelijken. 

Het doel van deze oproep is om met kennis en innovatie bij te dragen aan een transitie waarbij de exploitatie en benutting van sportaccommodaties en de organisatie van sport verbetert. 

Op 1 maart 2024, 9.30 – 10.30 uur organiseren we een online informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. 

De prijs van sport

Een sportaanbod van goede kwaliteit nodigt mensen uit om te gaan en blijven sporten. Daarnaast moet het sportaanbod toegankelijk zijn voor iedereen die wil sporten, op een manier die bij die persoon past. De vraag die in deze subsidieoproep centraal staat is: hoe zorgen we ervoor dat de sporter een redelijke prijs betaalt en dat sport voor iedereen toegankelijk is? Onderzoek en experimenten moeten inzicht bieden in de mogelijkheden van prijsdifferentiatie, de kosten van en de betalingsbereidheid voor sport. Daarnaast richt deze subsidieoproep zich op financiële prikkels die sport- en beweegdeelname op een positieve manier beïnvloeden.

Op 1 maart 2024, 11.00 – 12.00 uur organiseren we een online informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. 

Wie kunnen deze subsidies aanvragen?

Bovenstaande subsidieoproepen zijn bedoeld voor grotere samenwerkingsverbanden waarin diverse partijen vertegenwoordigd zijn. Denk aan sporters, bedrijfsleven, overheid en wetenschap. Zij vragen samen een subsidie aan. Zie de subsidieoproep(en) voor meer informatie. 

Programma MOOI in Beweging

Met het programma MOOI in Beweging brengen we een beweging op gang die eraan bijdraagt dat onderzoek naar en de innovaties op het gebied van sport en bewegen steeds beter aansluiten bij de praktijk. Dat doen we met een missiegedreven aanpak: vraag gestuurd vanuit de maatschappij. De wicked problems zijn de basis van het programma en startpunt voor onderzoek en innovatie. ZonMw voert het programma uit in opdracht van het ministerie van VWS en NOC*NSF en werkt daarin samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Kenniscentrum Sport & Bewegen, Watertoren-overleg (verband van hoogleraren sport met vertegenwoordiging uit Hogescholen en UMC’s), Lectorenplatform Sport en Bewegen, Sportinnovator en NOC*NSF.

Bron: ZonMw.

Kenniscentrum Sport & Bewegen is kennispartner en mede-vormgever van het MOOI in beweging programma.