Spring naar content
forum voor democratie
50 plus logo
piratenpartij - de groenen
nieuw sociaal contract
partij van de sport

VVD

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

“We willen meer topsportevenementen naar Nederland halen en goed opgeleide trainers en coaches leveren de beste topsporters af. Matchfixing, doping en misbruik pakken we aan.”

Vrijheid en veiligheid om jezelf te zijn (p. 28) 

 • Een veilige sportwereld voor iedereen. Discriminatie, racisme en antisemitisme horen niet thuis in Nederland en dus ook niet in onze voetbalstadions en sporthallen. Iedereen moet, ongeacht achtergrond en niveau, vrij en veilig kunnen sporten. Uitingen van antisemitisme, homofobie en racisme pakken we keihard aan met zerotolerancebeleid.

Wonen zonder zorgen in groene, veilige wijken (p. 55)

 • Mooie wijken. Het gaat niet alleen om de hoeveelheid woningen die we bouwen, maar ook om de kwaliteit van deze woningen en hoe deze huizen eruitzien. Bij nieuwbouw houden we oog voor architectuur en esthetiek. We zorgen ervoor dat wijken een toegevoegde waarde zijn voor steden en dorpen. Tevens zorgen we voor meer functies in nieuwbouwwijken. Denk hierbij aan het bouwen van voldoende sportplekken, sportfaciliteiten, horeca en recreatiegelegenheden. Om verval en verkrotting van leegstaande panden tegen te gaan, krijgt de gemeente de vrijheid om een opslag op de OZB-heffing te doen. Het gaat hier met name om de eigenaren die verwijtbaar de panden leeg laten staan of laten verkrotten.

Een gezond, sportief en fit Nederland (p. 72)

Gezond en fit blijven gaat over meer dan alleen gezond eten en bewegen. De overheid moedigt je aan, maar schrijft niet voor hoe je moet leven. De gezonde keuze wordt de gemakkelijke keuze. Zo verkleinen we ook de gezondheidsverschillen in Nederland.

 • Nederland als (top)sportland. Sportverenigingen en het onderwijs gaan samenwerken om meer kinderen te laten sporten. We willen sport- en beweegprogramma’s voor senioren zodat zij betrokken raken bij sportverenigingen en willen dat werkgevers en werknemers meer afspraken maken over ruimte voor sport en bewegen. Mensen met een beperking moeten makkelijk toegang hebben tot sporthulpmiddelen en de kwaliteit van zwemdiploma’s verbeteren we. We willen meer topsportevenementen naar Nederland halen en goed opgeleide trainers en coaches leveren de beste topsporters af. Matchfixing, doping en misbruik pakken we aan.
 •  Een gezond leven. We stimuleren gezonde keuzes en ontmoedigen ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. We zetten in op het bevorderen van een actieve leefstijl en het verhogen van sportparticipatie in de strijd tegen bewegingsarmoede. We maken bindende afspraken met producenten en supermarkten over het gezonder maken van voeding én het meer promoten van gezonde producten. Mensen moeten op een laagdrempelige manier geïnformeerd en geadviseerd kunnen worden over gezonde voeding en het tegengaan van voedselverspilling. Marketing van ongezonde producten gericht op kinderen beperken we. We gaan door met gratis schoolmaaltijden, waarbij kinderen leren over gezonde voeding. Bij roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik nemen we gerichte maatregelen zoals ‘welzijn op recept’, bij risicogroepen. Daarbij moet ook breder gekeken worden dan het zorgdomein alleen. We onderzoeken hoe we de kosten en baten van preventie beter inzichtelijk kunnen maken. We willen een Europese aanpak tegen misleidende trucjes als de ‘sjoemelsigaret’. Drugsgebruik wordt ontmoedigd, onder meer door voorlichting waarbij we samenwerken met maatschappelijke partners en werkgevers. 
 • Sneller weer op de been. We stimuleren de aanpak van ‘prehabilitatie’, waarbij mensen zo fit mogelijk worden voorbereid op hun behandeling of operatie. Zo zorgen we ervoor dat mensen minder complicaties hebben en sneller naar huis kunnen.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

D66

Democraten 66

“Er komt een Sportwet waarin het recht op sport en bewegen is opgenomen voor iedereen. Dat betekent dat we financiële drempels voor huishoudens met een krappe beurs om te kunnen sporten wegnemen met fondsen.”

Sport en bewegen geven energie (p. 84)

Sporten en bewegen geeft mensen zelfvertrouwen. Het biedt kansen om mee te doen in de samenleving en is een belangrijke voorwaarde voor een gezond en lang leven. En niet te vergeten: miljoenen mensen in Nederland beleven ongelofelijk veel plezier aan hun sport. Wat ons betreft moeten sporten en bewegen daarom voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond.

 • We steunen het initiatief van de Gezonde Generatie en willen dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste ter wereld is. Daarom willen we kinderen helpen een gezonde en actieve levensstijl te ontwikkelen en ze prikkelen en verleiden om (meer) te gaan sporten en bewegen.
 • We willen dat zoveel mogelijk kinderen voldoen aan de beweegnorm van vijf uur bewegen per week. Hiervoor krijgen kinderen op school minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs door een vakdocent (zie ‘Een rijke schooldag voor elk kind’). Daarnaast krijgen alle kinderen voldoende mogelijkheden om tijdens en bij hun school drie uur per week buiten te spelen en te bewegen. 
 • We stimuleren werkgevers bij te dragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van hun werknemers. Dit kan met beweeg- en vitaliteitsprogramma’s, maar ook door actief de fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren.
 • We stimuleren dat er meer sportaanbod- en mogelijkheden komen voor ouderen om (samen) te bewegen. Dat zorgt voor minder fysieke en mentale klachten en het remt de vraag naar medische zorg. Door regelmatig te bewegen zitten mensen op leeftijd beter in hun vel en onderhouden ze meer sociale contacten.

Bewegen is voor iedereen

Iedereen in Nederland moet op een veilige manier volwaardig aan sport en spel deel kunnen nemen. Daarom willen we een inclusief sportklimaat.

 • Er komt een Sportwet waarin het recht op sport en bewegen is opgenomen voor iedereen. Dat betekent dat we financiële drempels voor huishoudens met een krappe beurs om te kunnen sporten wegnemen met fondsen en voorzien in voldoende openbare plekken om te sporten en bewegen.
 • Er mogen geen hindernissen zijn voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking om te kunnen sporten en bewegen. We werken aan een betere toegang van mensen met een beperking tot sportverenigingen en helpen daarbij de verenigingsvrijwilligers.
 • D66 stimuleert de inzet van sport en bewegen als middel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de samenleving weer deel te laten nemen. Bijvoorbeeld voor mensen met psychische problemen, verslaafden, dak- en thuislozen en (ex-)gedetineerden.
 • We bestrijden racisme, grensoverschrijdend gedrag en discriminatie in de sport. Sportautoriteiten werken effectieve antiracismeregels en gelijkheidsmaatregelen uit. Het meldpunt en de ondersteuning voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag moet onafhankelijk worden van de sportbonden. Matchfixing wordt strafbaar gesteld en voor ernstig wangedrag in stadions wordt een digitale meldplicht ingevoerd om stadionverboden beter te kunnen handhaven. Wedstrijden dienen bij racistische uitingen of spreekkoren te worden stilgelegd.
 • Bij herhaaldelijk wangedrag van supporters betalen betaald voetbalorganisaties mee aan de benodigde inzet om de veiligheid te borgen.

De kracht van topsport

Veel mensen raken geïnspireerd door onze topsporters. Als we ook in de toekomst willen juichen voor onze wereldprestaties, moeten we blijven investeren in de randvoorwaarden voor topsport.

 • De financiële positie van topsporters met een A-status moet beter. Daarbij moeten sporters in staat worden gesteld ook een maatschappelijke carrière op te bouwen. Bijvoorbeeld met studiebeurzen, leningen of flexibel studeren.
 • Grote sportevenementen zijn goed voor het imago van Nederland en om talent te lokken. Vanuit die toegevoegde waarde kan de overheid de organisatie van grote sportevenementen steunen.

D66 is hartstochtelijk voorstander van de organisatie van het WK Voetbal in 2027, samen met België en Duitsland. Bij organisatie van grote sporttoernooien in andere landen moet Nederland vooroplopen in het stellen van eisen ten aanzien van mensenrechten, sociale veiligheid voor vrouwen en lhbtiq+’ers en arbeidsomstandigheden.

*Dit verkiezingsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

GroenLinks / PvdA

GroenLinks / De Partij van de Arbeid

“In een nieuwe Sportwet leggen we wettelijk vast dat iedere gemeente voldoende sportverenigingen en faciliteiten moet hebben. Gemeenten vergoeden lidmaatschapskosten voor mensen met een laag inkomen.”

Gezondheid is breder dan de zorg (p. 64)

De sportende samenleving. 

In een nieuwe Sportwet leggen we wettelijk vast dat iedere gemeente voldoende sportverenigingen en faciliteiten moet hebben. Gemeenten vergoeden lidmaatschapskosten voor mensen met een laag inkomen. De leeftijdsgrens in het Jeugdfonds Sport en Cultuur verhogen we naar 21 jaar. Sport en beweging wordt een standaard onderdeel van de inrichting van onze openbare

ruimte. Verder zorgen we dat er op iedere school weer gymles wordt gegeven door een gecertificeerde leraar en is ons doel dat ieder kind een zwemdiploma haalt.

*Dit verkiezingsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

CDA

Christen-Democratisch Appèl

“Iedereen moet de gelegenheid hebben om voldoende te sporten en bewegen. Onze investeringen dragen bij aan vitale verenigingen en toegankelijke sport voor iedereen.”

8. Liefdevolle zorg (p. 62-68)  

Gezondheidsbescherming (p. 63-64)

8.1. Het is goed dat de afgelopen jaren een waar offensief gaande is op het gebied van preventie. Dat is geweldig. Toch zet de vrijblijvende preventie nog onvoldoende zoden aan de dijk om de samenleving echt in beweging te krijgen. We stoppen met het besteden van geld aan programma’s die niets opleveren en willen een brede evaluatie van de preventieprogramma’s van de afgelopen tien jaar. Bij de evaluatie kijken we ook naar de effectiviteit van directere en meer verplichtende interventies, zoals bewegen op school of het voorzien van voldoende beweging in de Arbowet.

8.2. Kinderopvanglocaties, scholen, sportverenigingen en zorginstellingen krijgen middelen om kinderen en jongeren te stimuleren om gezond te eten, niet te roken, geen drugs te gebruiken en meer te bewegen. Dat is goed voor de gezondheid en de leerprestaties. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om het aantal snacklocaties en tabak- en vapeverkooppunten in een wijk beter te reguleren.

8.3. Alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid en leidt tot veel overlast. Jongeren ondervinden schade in hun ontwikkeling. Het CDA vindt dat ouders en de jongeren zelf eerstverantwoordelijk blijven voor het alcoholgebruik van onze jongeren. Scholen en sportverenigingen kunnen het goede voorbeeld geven door alcoholgebruik te ontmoedigen en te verbieden tijdens schoolfeesten en sportwedstrijden voor de jeugd.

8.4. De inzet op een gezonde levensstijl is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, marktpartijen en samenleving. Gezond voedsel moet goedkoper worden en ongezond voedsel duurder. Het CDA is voor heffing van een belasting op suikerhoudende dranken. Deze heffingen worden bij producenten aan het begin van de productieketen geheven. Landen die deze maatregel hebben doorgevoerd zien een vermindering in de suikerinname. Marketing voor ongezonde producten moet zoveel als mogelijk aan banden gelegd worden.

8.5. Er komen extra investeringen in sport en bewegen. Iedereen moet de gelegenheid hebben voldoende te kunnen sporten en bewegen. Onze investeringen dragen bij aan vitale verenigingen en toegankelijke sport voor iedereen.

8.6. Ook in de laatste fases van het leven is gezondheidsbescherming van vitaal belang. Het beste middel voor gezonde ouderdom is bezig blijven, fysiek en sociaal. Hoe actiever, hoe beter geldt ook voor onze alleroudsten. We stimuleren daarom initiatieven voor fysieke en sociale activiteiten in buurten en wijken gericht op ouderen. Daarnaast zetten we in op ‘verrijkte ouderenzorg’, waarbij ontmoeting en activiteit net zo goed onder zorg vallen en we professionals in de ouderenzorg ruimte geven om hieraan bij te dragen, waarbij de nadruk ligt op gemeenschapsgerichte zorg. Investeren in de ouderenzorg is hierbij belangrijk. Ook is er in deze levensfase meer aandacht nodig voor de fysieke en psychische mishandeling van ouderen.


8.10 Mensen met een beperking zijn mensen met een onbeperkt talent. Ze moeten zo veel als mogelijk moeten kunnen meedoen in de samenleving. We zetten fors in op emancipatie van mensen met een beperking. Zij moeten beter toegang krijgen tot openbaar vervoer, kantoren en publieke voorzieningen. Uiterlijk in 2030 mag er geen onderscheid meer zijn in sportdeelname tussen mensen met een handicap (1,7 miljoen Nederlanders) en mensen zonder handicap. We schrappen onnodige keuringen bij het verkrijgen van een invalidekaart voor mensen met een beperking als door een arts is bekrachtigd dat deze beperking structureel is

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

SP

Socialistische Partij

“De sociaaleconomische gezondheidsverschillen gaan we verkleinen met meer preventie en meer investering in sport. We steunen sportverenigingen, waardoor sport bereikbaar en betaalbaar wordt voor iedereen.”

4. Een zorgzaam land (p. 18-19)

De sociaaleconomische gezondheidsverschillen gaan we verkleinen door meer in te zetten op preventie. Preventie begint met een stevige aanpak van de suiker-, vet- en tabaksbedrijven en hun lobby. We gaan producenten van ongezonde producten strenger controleren en reguleren. Daarnaast stimuleren we sport en bestrijding van overgewicht. We gaan meer investeren in sport en steunen sportverenigingen, waardoor sport bereikbaar en betaalbaar wordt voor iedereen, inclusief mensen met een beperking. Daarnaast komt er een sportwet waarin we de rollen en verantwoordelijkheden van de overheid op het gebied van sport en bewegen vastleggen. Er komt een algeheel verbod op tabaks- en alcoholreclames. Preventieve middelen waarvan de effectiviteit is aangetoond komen voortaan in het basispakket. De mondzorg met preventieve controles voor kinderen wordt verbeterd, onder meer door het organiseren van de tandarts vanuit de scholen.

6. Een lerend land (p. 22)

Sport verbroedert, brengt mensen samen en is gezond. We willen meer gymlessen en sportbeoefening op school, onder leiding van vakleerkrachten. Ook zwemveiligheid moet meer prioriteit krijgen, onder andere door het invoeren van meer schoolzwemmen in het basisonderwijs.

Sporten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Sport heeft ook een voorbeeldfunctie: misstanden worden krachtig bestreden, zoals racisme op en langs het veld, gebruik van doping of seksueel misbruik.

7. Een land om in te wonen (p. 24)

Kinderen moeten buiten kunnen spelen, dat is van belang voor hun fysieke en hun sociale ontwikkeling. Het kan ook bijdragen aan het beperken van overgewicht. Bij de inrichting van buurten moet veel meer rekening worden gehouden met mogelijkheden voor kinderen om te spelen en te sporten. Dat moet ook mogelijk zijn voor kinderen met een handicap. Jongeren hebben recht op een eigen plek, ook om rond te hangen. We gaan investeren in het buurtwerk en in buurtcentra.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

forum voor democratie

FVD

Forum voor Democratie

“Nadruk terug op rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en sport.”

Basis- & voortgezet onderwijs (p. 72)

Wij willen:

 • Nadruk terug op rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en sport.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

Partij voor de Dieren

“Sporten in verenigingsverband moet voor iedereen mogelijk zijn. In elke wijk wordt ruimte gemaakt voor sportvoorzieningen voor jongeren, zoals openbare voetbal- en basketbalveldjes en skateparken.”

Voorkomen is beter dan genezen (p. 53-54)

Sporten en bewegen nemen in onze samenleving een belangrijke plaats in. Sporten bevordert onze fysieke en geestelijke gezondheid en draagt bij aan zelfredzaamheid, zoals bij zwemmen. Sport heeft ook een maatschappelijke functie en sportverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. Sporten in verenigingsverband moet voor iedereen mogelijk zijn. In elke wijk wordt ruimte gemaakt voor sportvoorzieningen voor jongeren, zoals openbare voetbal- en

basketbalveldjes en skateparken. Op jongerencentra wordt niet langer bezuinigd. Sportkantines worden gestimuleerd om voornamelijk gezond eten en drinken aan te bieden.

*Dit verkiezingsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

ChristenUnie

“Zwemles voor ieder kind. Schoolzwemmen wordt een basisvoorziening voor ieder kind. Zwemmen is een basisvaardigheid, en net als gym, een mogelijkheid voor extra beweging.”

1.3 Goede zorg (p. 19-20)

Een gezonde leefstijl 

Het maakt in Nederland uit waar je wieg staat. Er zijn grote verschillen in gezondheid en levensverwachting. Een gezonde leefstijl kan jaren van iemands leven schelen, tegelijkertijd is gezondheid niet maakbaar. Er zijn factoren waar mensen geen invloed op hebben, zoals een vervuilde omgeving

of (chronische) ziekte. Er zijn ook factoren die mensen zelf kunnen oppakken, zoals goed bewegen en verstandig alcoholgebruik. De ChristenUnie wil iedereen de kans geven op een zo gezond mogelijk leven. Dat doen we door gezonde keuzes makkelijker en normaler te maken en door sporten toegankelijk te maken voor jong en oud.

 • Leg de preventieplicht vast in de wet. Preventie wordt onderdeel van de wettelijke (zorg)plicht van zorgverzekeraars en gemeenten. In plaats van ziekte wordt een zo gezond mogelijk leven het uitgangspunt.
 • Nationale preventieakkoord doorzetten. We breiden het in 2018 gesloten Nationaal Preventieakkoord uit, onder meer naar drugsgebruik en houden vast aan de preventiedoelen voor 2040. Er komt ook structureel geld voor preventiebeleid.
 • Sporten is de leukste manier om gezond te leven. Bij sporten staat plezier voorop. We willen dat gemeenten én het Rijk vooral kiezen voor breedtesport, waar iedereen aan kan meedoen.——-
 • Bewegen en spelen in openbare ruimte. In de openbare ruimte -zowel in dorpen en steden als in de natuur- moeten plaatsen zijn voor bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden.
 • Zwemles voor ieder kind. Schoolzwemmen wordt een basisvoorziening voor ieder kind. Zwemmen is een basisvaardigheid, en net als gym, een mogelijkheid voor extra beweging.
 • Pak overgewicht aan. We willen overgewicht bij jongeren behandelen en het liefst voorkomen. Daarom voert elke gemeente uiterlijk in 2030 de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht in. Om ook de omgeving van jongeren gezonder te maken krijgen gemeenten de wettelijke mogelijkheid om vestiging van nieuwe fastfoodverkooppunten tegen te gaan. Ook wordt reclame gericht op kinderen alleen nog toegestaan voor producten uit de Schijf van Vijf.

1.2 Ruimte voor families en gezinnen 

Meedoen met een beperking (p. 18-19)

 • Sporten met beperking. Iedereen verdient de kans te bewegen en te werken aan gezondheid, dus ook mensen met een beperking. Waar nodig wordt de fysieke toegankelijkheid van accommodaties aangepast voor de gehandicaptensport.

5.2 Internationale gerechtigheid 

Vrede en recht in de wereld (p. 126-127)

 • Geen delegatie bij mensenrechtenschendingen. Nederland stopt met het sturen van afvaardigingen op hoog diplomatiek niveau naar grote sportevenementen in landen waar grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Ook sportbonden vragen we om een rol van betekenis te vervullen, bijvoorbeeld door af te zien van deelname.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

VOLT

“Volt pleit voor een gelijkwaardige behandeling van vrouwensport (ten opzichte van mannensport) en parasport, onder andere door middel van meer zendtijd en verslaggeving op de publieke omroep.”

3.5.11 Sport als basis voor gezondheid (p. 85-86) 

Sport is voor Volt de basis van een gezonde en verbonden samenleving. Of het nu gaat om sport in het onderwijs, bij de lokale vereniging of op de televisie. Investeringen in sport verdienen zich over een langere periode altijd terug, zowel op individueel als maatschappelijk niveau. Een sportende samenleving zorgt voor betaalbare zorg, minder criminaliteit, meer innovatiekracht en meer

saamhorigheid. Sporten is van belang voor de fysieke ontwikkeling, de fysieke en mentale gezondheid en ook voor de sociale cohesie. Daarom moet sporten voor ieder kind en iedere volwassene toegankelijk zijn. 

 • We zorgen voor een inclusieve en laagdrempelige toegang tot sport voor iedereen. Zo zorgen we voor meer bewegingsonderwijs en meer bewegingstoestellen in woonwijken, betere aansluiting tussen het onderwijs en sportverenigingen, en meer financiële middelen voor kinderen uit minimagezinnen om te sporten.
 • We zorgen ervoor dat roken op de sportvereniging tot het verleden behoort, o.a. door alle sportverenigingen onderdeel te maken van de Rookvrije Generatie.
 • We bevorderen inclusie in de (top)sport door meer aandacht voor anti-discriminatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te verplichten. Vertrouwenspersonen worden verplicht voor (groepen van) sportverenigingen.
 • We zorgen ervoor dat de sportsector tijdens een nieuwe pandemie zo goed en veilig als mogelijk open kan blijven om beweging en gezondheid te stimuleren.
 • Zwemles wordt gestimuleerd en beter toegankelijk voor alle kinderen, mensen met een beperking en ouderen. Dit doen we onder andere door zwemles verplicht onderdeel van het bewegingsonderwijs te maken. 
 • Er komen meer clubkadercoaches die verenigingen ondersteunen bij specifieke hulpvragen, zoals een tekort aan vrijwilligers, het opleiden van trainers opleiden op pedagogisch vlak en het opstellen van begrotingen.

Topsport verbindt mensen onderling en stimuleert zowel jongeren als volwassenen om zelf te gaan sporten. In de topsport vragen we meer aandacht voor gelijkwaardigheid (transgender)vrouwen en sporters met een beperking.

 • Volt pleit voor de inclusie van transvrouwen in de topsport, vrij van desinformatie.
 • We zorgen ervoor dat sporttalenten hun topsport en onderwijs beter met elkaar kunnen combineren door meer flexibiliteit en meer financiële middelen voor talenten uit sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen.
 • Volt pleit voor een gelijkwaardige behandeling van vrouwensport (ten opzichte van mannensport) en parasport, onder andere door middel van meer zendtijd en verslaggeving op de publieke omroep.

  *Dit verkiezingsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen

  Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

JA21

“JA21 wil sport en sportief bewegen op alle niveaus stimuleren en laagdrempelig maken door de betaalbaarheid van sport te ondersteunen door verlaging van de btw-tarieven van sportbeoefening.”

Volksgezondheid, zorg en sport (p. 42)

 • Sport stimuleren om de levenskwaliteit van Nederlanders te verhogen.

Sport (p. 46)

Sport, sportief bewegen en een gezonde leefstijl zijn van essentieel belang. Ze bevorderen fysieke en mentale fitheid, sociale interactie, gemeenschapsgevoel en nationale trots. Daarnaast verlichten ze de druk op de gezondheidszorg en verbeteren ze de levenskwaliteit. Een verschuiving van curatieve naar preventieve maatregelen – waarbij sport een zeer belangrijke rol kan spelen – is essentieel voor een toekomstbestendig gezondheidsbeleid.

JA21 wil daarom sport en sportief bewegen op alle niveaus stimuleren en laagdrempelig maken door de betaalbaarheid van sport te ondersteunen door verlaging van de btw-tarieven van sportbeoefening. Voorts wil JA21 werkgevers stimuleren duurzame inzetbaarheid te accommoderen, door het betalen van sport voor werknemers niet langer onderdeel te laten uitmaken van de werkkostenregeling en daarmee vrij te stellen.

Ook willen we schoolzwemmen verplicht stellen, zodat ieder kind in Nederland leert zwemmen en daarmee de zwemveiligheid geborgd wordt. Tot slot wil JA21 topsport op alle niveaus (waaronder vanzelfsprekend ook gehandicaptensport) en topsportevenementen structureel blijven financieren, bijvoorbeeld door de opbrengsten van de kansspelen.

*Dit verkiezingsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij

“Lichaamsbeweging is goed voor iedereen. Het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport, kan daarom beter worden geïnvesteerd in het stimuleren van bewegen en breedtesport.”

Leefstijl (p. 15)

215. Lichaamsbeweging is goed voor iedereen. Het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport, kan daarom beter worden geïnvesteerd in het stimuleren van bewegen en breedtesport.

*Dit verkiezingsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

denk logo

DENK

“Wij investeren meer in preventieve zorg, zoals gezondheidschecks, voedingsadvies en bewegingsprogramma’s.”

2 Jongeren zijn de toekomst (p. 31)

Jongeren Agenda (p. 32)

 • DENK wil gezondere schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. De huidige bekostiging is ontoereikend. DENK verhoogt de financiering daarom tot het gewenste niveau.

8 Kwalitatieve zorg voor iedereen (p. 71)

Preventie (p. 72)

De beste manier om de druk op het zorgsysteem te verlichten, is door ervoor te

zorgen dat mensen geen zorg nodig hebben. DENK wil daarom meer inzetten op preventie. Dat betekent dat we gezonde alternatieven op bijvoorbeeld het gebied van voedsel betaalbaarder moeten maken. Dat doen we door geen btw meer te heffen op groente en fruit. Maar ook door bewustwording te stimuleren en geen reclame toe te staan voor zeer ongezonde producten, zoals alcohol.

Preventiebeleid (p. 74)

 • Wij investeren meer in preventieve zorg, zoals gezondheidschecks, voedingsadvies en bewegingsprogramma’s.
50 plus logo

50PLUS

“Zwemmen wordt toegevoegd aan het bewegingsonderwijs op basisscholen.”

ONDERWIJS & CULTUUR (p. 6-7) 

 • Zwemmen wordt toegevoegd aan het bewegingsonderwijs op basisscholen.

BBB

De BoerBurgerBeweging

“We stimuleren gemeenten om sportprogramma’s op te zetten waarmee het mogelijk wordt om zoveel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen.”

Hoofdstuk 5: Gezondheidszorg & sport (vanaf pagina 56)

GEZONDE LEEFSTIJL EN SPORT VOOR IEDEREEN (p. 63)

 • Gezonde keuzes worden gestimuleerd door per direct groente en fruit onder het 0 % BTW-tarief te brengen.
 • We ondersteunen scholen om gezond voedsel, d.w.z. lokaal, van dichtbij en direct van het land, aan te bieden aan hun leerlingen.
 • BBB vindt het belangrijk dat elke patiënt in een zorginstelling gevarieerd (eigen keuze) en gezond (voldoende dierlijke en plantaardige eiwitten) eten aangeboden krijgt.
 • We stimuleren gemeenten om sportprogramma’s op te zetten waarmee het mogelijk wordt om zoveel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen. Hierbij ondersteunen we organisaties als het Jeugdfonds Sport en Cultuur en stimuleren we gemeenten om met dit soort organisaties samen te werken.
 • In het basisonderwijs komt structureel geld voor meer bewegingsonderwijs, het liefst elke dag. Schoolzwemmen wordt waar mogelijk weer geïntroduceerd.
 • We zoeken samen met gemeenten naar nieuwe en andere vormen voor de financiering van sportverenigingen. Sportverenigingen zijn belangrijk voor toegang tot sport, sociale cohesie en gezondheid van mensen. Ze hebben momenteel echter financiële uitdagingen en moeilijkheden met het vinden van vrijwilligers. BBB wil samen met gemeenten structurele oplossingen vinden om deze verenigingen (financieel) te ondersteunen.
 • Topsporters hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor kinderen en we zetten hen daarvoor nog meer dan nu in. Zij kunnen een belangrijke rol vervullen als influencer, onder andere via social media.
 • Topsport is een visitekaartje voor Nederland en sportevenementen dragen bij aan sociale cohesie. We zetten ons in voor behoud en versterking van de sport in zijn algemeenheid. Bij de ontwikkeling van (top)sport campussen streven we naar een evenredige spreiding over Nederland.
 • We verbinden de wereld van zorg en sport: door samenwerking tussen medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegprofessionals, zoals bijvoorbeeld in het beweeghuis in Limburg, of de beweegmakelaars in Deventer. Deze vorm van zorg en sport, mits bewezen effectief, wordt vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed.

  *Dit verkiezingsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen

  Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.
piratenpartij - de groenen

Piratenpartij – De Groenen

“Meer scholen die zich specialiseren in bijvoorbeeld kunst of sport.”

Soepelere overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs

De Piratenpartij wil

 • dat de keuze voor het type voortgezet onderwijs, en daarmee voor welke beroepen later mogelijk zijn, ook – net als in omliggende landen – later kan worden gemaakt dan nu (12 jaar);
 • dat doorstroming van het ene naar het andere onderwijstype zo laagdrempelig mogelijk is;
 • meer scholen die zich specialiseren in bv kunst of sport;
 • meer dan alleen de CITO als basis voor de schoolkeuze.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

BVNL

Belang van Nederland

“Muziekonderwijs en sport moeten meer gestimuleerd worden op scholen, omdat dit bijdraagt aan de leerprestaties van kinderen.”

Onderwijs, Cultuur & Sport (p. 22)

 • Muziekonderwijs en sport moeten meer gestimuleerd worden op scholen, omdat dit bijdraagt aan de leerprestaties van kinderen.
 • Topsport moet worden gefaciliteerd.

  *Dit verkiezingsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen

  Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.
nieuw sociaal contract

Nieuw Sociaal Contract

“Er komt een nationaal programma om sport en bewegen te stimuleren. Onze doelstelling is dat elke jongere en volwassene deelneemt aan sport en in beweging komt, of dat nu door voetbal, hardlopen of judo is.”

Goed onderwijs (p. 33)

Kinderopvang (p. 37)

Wij pleiten voor een goede regeling voor de rijke schooldag. Dit biedt mogelijkheden voor samenwerking

tussen basisscholen en instellingen/verenigingen die buitenschoolse activiteiten aanbieden op het gebied van sport, cultuur en huiswerkbegeleiding. Scholen hebben momenteel een wettelijke zorgplicht voor voor- en naschoolse opvang, maar ontvangen hiervoor niet de financiële middelen. Wij willen het opzetten van

integrale kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar vergemakkelijken door financieringsarrangementen te creëren die de samenwerking tussen scholen, kinderopvang en andere instellingen belonen. Voor ouders met een parttimebaan wordt het hierdoor eenvoudiger om meer uren te gaan werken.

Toegankelijke gezondheidszorg (vanaf p. 43)

Preventie (p. 44)

Een goede gezondheid begint met preventie waarvoor we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Veel (chronische) gezondheidsproblemen hebben een maatschappelijke component, bijvoorbeeld armoede, schulden en gebrekkige huisvesting. Het bevorderen van bestaanszekerheid heeft daarom ook positieve gevolgen voor de gezondheid. Preventie gaat daarnaast ook over de leefomgeving, de leefomstandigheden van burgers en meedoen in de samenleving. 

 • Wij willen investeren in preventie voor alle mensen in Nederland, maar willen extra aandacht voor preventie voor burgers in regio’s en steden waar veel mensen met een lage sociaaleconomische status wonen.
 • Wij streven naar gezondheid in alle beleidsdomeinen. Dit betekent concreet dat alle sectoren (en niet alleen de gezondheidszorg) moeten samenwerken om de gezondheid te verbeteren, bijvoorbeeld door een omgeving te creëren die bewegen, lopen en fietsen (bij voorkeur op een niet-elektrische fiets) stimuleert, ervoor te zorgen dat onze lucht en water schoon zijn en ervoor te zorgen dat kinderopvang en onderwijs van goede kwaliteit zijn. 
 • Al op jonge leeftijd moet geïnvesteerd worden in de juiste voeding, mentale gezondheid, goede mondhygiëne, sport en bewegen, het tegengaan van alcohol-, drugs- en tabaksgebruik, een veilig (t)huis en inkomenszekerheid. Met elkaar zullen we ons als samenleving verantwoordelijk moeten voelen voor een gezonde leefstijl van de jeugd, zeker waar het gaat over drank, drugs en mentale weerbaarheid. 
 • We zetten in op een ambitieus sportbeleid. Er komt een nationaal programma om sport en bewegen te stimuleren. Onze doelstelling is dat elke jongere en volwassene deelneemt aan sport en in beweging komt, of dat nu door voetbal, hardlopen of judo is. Gemeenten en lokale organisaties krijgen middelen om het lokale sportaanbod te bevorderen. In het bijzonder besteden we ook aandacht aan de gehandicaptensport en aan goede faciliteiten voor sporttalenten.

Veiligheid en leefbaarheid (p. 64)

Veelvoorkomende criminaliteit anders aanpakken (p. 67)

 • Om relschoppers goed te kunnen herkennen en op te pakken moet in de voetbalstadions een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding worden ingesteld en gehandhaafd. Ook moet onderzocht worden in hoeverre zo’n verbod rondom voetbalstadions kan worden ingevoerd tijdens wedstrijden of bij demonstraties waarbij wanordelijkheden worden verwacht. Wij zijn daarnaast voorstander van het invoeren van een digitale meldplicht bij een opgelegd stadionverbod.
 • Dankzij (veel te) ruimhartig overheidsbeleid is het online gokken geëxplodeerd. Dit heeft ook bijgedragen aan de groei van problematische schulden en criminaliteit. Om mensen te beschermen tegen gokverslaving, wordt gokken op internet verboden. Dit verbod moet streng worden gehandhaafd. De regels voor het gokken in casino’s, loterijen en sportweddenschappen worden strikt gehandhaafd en reclames aan banden gelegd.

Overheidsfinanciën op orde (p. 75)

Uitgaven (p. 76)

We schrappen het niet-effectieve voornemen om de kinderopvang gratis te maken en werken aan een alternatief voorstel voor een ‘rijke schooldag’.

Splinter

“Splinter wil dat bij de financiële positie van topsporters geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen- en vrouwensport. Op de publieke omroep wordt aandacht voor mannen- en vrouwensport gelijkwaardig verdeeld.”

SPORTEN VERBINDT ONS (p. 56-57)

Topsport

Sporten verbindt en topsport inspireert mensen om zelf ook te gaan sporten. Daarom wordt de organisatie van sportevenementen gestimuleerd en ligt er een belangrijke rol voor de Rijksoverheid om meer internationale sportevenementen te organiseren. Zowel bij kleinere als bij grote sportevenementen wordt er veel aandacht besteed aan duurzaamheid en een circulair afvalbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met omwonenden en de natuur: overlast wordt zoveel mogelijk beperkt en er wordt geen schade toegebracht aan de omgeving

of de natuur.

 • Topsportclubs gaan meer aandacht besteden aan gratis gastlessen op scholen, zodat kinderen van jongs af aan geïnspireerd raken door sport.
 • Bij sportevenementen in landen waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden, is er geen hoge diplomatieke afvaardiging vanuit de Nederlandse politiek of het Koningshuis aanwezig.
 • Splinter wil dat er bij de financiële positie van topsporters geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen- en vrouwensport. Op de publieke omroep wordt de aandacht voor mannen- en vrouwensport gelijkwaardig verdeeld.
 • Discriminatie en racisme worden hard aangepakt in samenwerking met de sportbonden, trainers en sporters. Bij racistische of anderszins discriminerende spreekkoren en/of andere uitingen worden wedstrijden direct stilgelegd en voor de daders komt er een stadion- of clubverbod. Op sportclubs in de breedtesport wordt actief opgetreden tegen pesten en uitsluiting.

Breedtesport

 • Gratis sporten voor jongeren: Splinter vindt dat iedereen tot 18 jaar gratis moet kunnen sporten, mede omdat dit bijdraagt aan een gezonde levensstijl en potentiële latere zorgkosten kan voorkomen. Er komt een speciaal fonds voor de aanschaf van sportuitrusting voor ouders die daarvoor te weinig geld hebben, waar sportclubs een beroep op kunnen doen.
 • Inclusief en betaalbaar sporten: Ook voor volwassenen en ouderen is sporten van groot belang. Splinter zet zich in voor inclusief, betaalbaar sporten voor iedereen.
 • Gratis buitensportvoorzieningen in elke wijk: Splinter pleit voor (gratis)

buitensportvoorzieningen in elke wijk, waarbij gemeenten meer financiële middelen krijgen om duurzame en groene sport- en beweegplekken te creëren.

 • Lokale gemeenschappen en faciliteiten: De partij wil lokale gemeenschappen het recht geven buurthuizen, voetbalveldjes en oude schoolgebouwen over te nemen of te huren van de gemeente.
 • Bewegingsonderwijs: Splinter wil dat bewegingsonderwijs, inclusief schoolzwemmen en sport, standaard wordt op elke basisschool, met voldoende buitenspeeltijd en bewegend leren. Voor middelbare scholen wil Splinter minimaal 2 uur gymles per week door een vakdocent in het curriculum opnemen.
 • Ondersteuning voor vrijwilligers: Splinter ziet een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers en buurtsportcoaches in (verenigings)sport en wil de onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen en basisbanen bij sportverenigingen creëren.
 • Anti-rookbeleid: Splinter pleit voor een strenger anti-rookbeleid, inclusief

publiekscampagnes om roken te ontmoedigen en het rookvrij maken van sportclubs en hun omgeving.

 • Samenwerking tussen organisaties: Splinter wil de samenwerking versterken tussen verschillende landelijke organisaties die zich inzetten voor sport en welzijn.

Kinderen in armoede (p. 64)

Steeds meer kinderen kunnen niet sporten omdat de ouders geen geld hebben voor de contributie, het lesgeld of de sportuitrusting. Splinter vindt dat iedereen tot 18 jaar gratis moet kunnen sporten, ook omdat dit bijdraagt aan een gezonde levensstijl en veel latere (zorg)kosten kan voorkomen. Voor de aanschaf van sportuitrusting voor ouders die daar eigenlijk te weinig geld voor hebben komt een speciaal fonds waar de sportclubs kunnen aankloppen. Private organisaties die dit fonds willen ondersteunen kunnen dat fiscaal gunstig doen.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

Samen voor Nederland

“Het Nederlandse onderwijs, waar de gemiddelde leerling zo’n 6 uur per dag is, moet helpen bij het zorgdragen voor een gezonde levensstijl. In de klas wordt het voorbeeld gegeven dat kinderen en jongeren levenslang met zich meedragen.”

8. Onderwijs

Beweging & Voeding

Sport, bewegen en goede voeding stimuleren in het onderwijs. Samen voor Nederland wil alleen gezond voedsel in alle schoolkantines. Veel basisscholen in Nederland verzorgen in de pauze al voor gezonde snacks (denk aan fruit en groente). SvN wil dat alle scholen in Nederland hier een voorbeeld aan nemen. In een wereld waarin kantoorbanen floreren, schoolbanken en stoelen continu bezet zijn en er vaker naar een scherm wordt gekeken dan naar de blauwe lucht, is sport en bewegen van essentieel belang. In Nederland stijgt het overgewichtpercentage sinds 1990 steeds sneller, zowel bij volwassenen als bij jongeren. Een gezonde levensstijl draagt bij aan een betere toekomst voor het onderwijs, een betere toekomst voor Nederland. Overgewicht bij kinderen en jongeren is geen behandelbare ziekte, maar een combinatie van verschillende factoren. En bovenal een oplosbaar probleem! Het Nederlandse onderwijs, waar de gemiddelde leerling zich zo’n 6 uur per dag begeeft, moet helpen bij het zorgdragen voor een gezonde levensstijl. In de klas wordt het voorbeeld gegeven dat kinderen en jongeren levenslang met zich meedragen. Laat dat een goed voorbeeld zijn.

11. Kinderen en gezinnen

 • We pleiten voor schoolzwemmen op alle scholen.
 • We willen meer sportmogelijkheden op alle niveaus en betere faciliteiten hiervoor.

  Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

Nederland met een PLAN

“Door praktijklessen, zoals vitaliteits- en weerbaarheid programma’s, gericht op overtuigen van fysieke en mentale kracht kan theorie, praktijk, sport en ontspanning geïntegreerd worden voor een gezondere leefstijl.”

Opgroeien & Onderwijs, Kunst, Cultuur en Wetenschap

Stimuleren van brede basisscholen:

Een brede basisschool is een school waar door overkoepelende samenwerking de ontwikkelingskansen van ieder kind wordt vergroot. Leerlingen krijgen er naast het onderwijs ook buitenschoolse activiteiten aangeboden. Vaak zijn dit activiteiten die met kunst, cultuur en sport te maken hebben.

Brede ontwikkeling:

Onderwijs moet de mogelijkheid bieden voor een brede ontwikkeling, op het gebied van bewustwording, kunst, cultuur, sport en spel, praktisch (handenarbeid, koken, fotografie, smeden, handwerken etc.), technisch en cognitief onderwijs.

Gezondheid, Zorg en Jeugd

Sport, bewegen en gezondheid

Sporten verkleint het risico op een groot aantal aandoeningen als hart- en vaatziekten, obesitas, osteoporose, beroertes. Dat scheelt zorgkosten in de toekomst. De totale kostenpost van overgewicht en obesitas bij volwassenen in Nederland zijn ruim € 79 miljard per jaar.

Door praktijklessen, zoals vitaliteits- en weerbaarheid programma’s, gericht op overtuigen van fysieke en mentale kracht kan theorie,

praktijk, sport en ontspanning geïntegreerd worden voor een gezondere leefstijl.

Op naar een mentaal gezonde leeromgeving waar je je veilig en geaccepteerd voelt.

Om persoonlijke en/of teamspirit tot ontplooiing te laten komen kunnen burgers bij verenigingen of op scholen werken aan zelfrespect, respect voor de ander, zelfbeheersing, (zelf)vertrouwen, discipline en het scherpen van een sterke wil. In een individuele en/of teamervaring worden reflectie, samenwerkings- en teamontwikkeling, vertrouwen, integriteit en passie als waarden verankerd en bewustwording gekweekt van eigen fysieke en mentale mogelijkheden.

De fundamentele waarden en karaktereigenschappen die leiden naar het goed in je vel zitten: fysieke hoedanigheid, intelligentie, groeistrategie, humor, tolerantie, interesse, normen en waarden, geluk en gezondheid.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

partij van de sport

Partij vd Sport

“We willen sport gratis toegankelijk maken voor jongeren tot 21 jaar en hen aanmoedigen om naar school te fietsen of te lopen.”

Noot Kenniscentrum Sport & Bewegen: logischerwijs besteedt een partij die voor en van de sport is opgericht, uitgebreid aandacht aan dit thema. In dit geval is een redactionele keuze gemaakt in het kader van de leesbaarheid en geven we met (…) aan als er is geschrapt.

Inleiding (vanaf p. 2)
De tijd is rijp dat sport, bewegen, een gezonde(re) leefstijl en preventie prominenter op de landelijke politieke agenda komt te staan. Sport en bewegen is wat ons betreft essentieel in Nederland.

(…) Nederland is veranderd in een land waar een gezonde leefstijl eerder wordt bemoeilijkt dan gestimuleerd. Denk alleen al aan het feit dat gezonde voeding vaak de duurdere keuze is en dat dreigende BTW verhogingen op sportlidmaatschappen, zoals die van fitnessclubs, de sportdeelname duurder dreigen te maken.

Deze trend zet zich al geruime tijd voort. In de afgelopen jaren hebben we de nadruk steeds meer verschoven van preventie naar reactieve zorg. We herstellen liever aan de achterkant wat we aan de voorkant hebben ingeperkt. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van zwemlessen in het basisonderwijs en het beperken van wekelijkse gymlessen gegeven door gekwalificeerde vakleerkrachten. We betalen de prijs hiervoor nu al.

In ons land groeien generaties op voor wie sporten, een actieve leefstijl en gezondheid steeds verder buiten bereik liggen. Het gevolg is dat zorgkosten bijna onbetaalbaar zijn geworden en steeds meer mensen zorg overslaan vanwege financiële beperkingen. Het overslaan van tandheelkundige zorg en het niet afsluiten van aanvullende verzekeringen zijn directe resultaten van deze ontwikkeling. PartijvdSport staat voor een ommekeer in deze trend, om de toegankelijkheid van zorg te herstellen en de gezondheid van ons land te bevorderen. 

Stel je een land voor waar een gezond leven niet alleen binnen handbereik ligt, maar ook financieel wordt aangemoedigd. Dit is de sleutel tot een lang en vitaal leven, waarbij we de nadruk leggen op preventie in plaats van reactieve zorg. We worden ouder, dat is een feit.

Laten we ervoor zorgen dat deze jaren gezonder en vol kwaliteit zijn. Dit kunnen we bereiken door gezonder leven te stimuleren en toegankelijker te maken voor iedereen. Om dit te realiseren, willen we sport gratis toegankelijk maken voor jongeren tot 21 jaar en hen aanmoedigen om naar school te fietsen of te lopen. We willen voedingseducatie bevorderen, en gezonde en betaalbare voeding voor iedereen beschikbaar maken. Bovendien zullen mensen met gezond gedrag worden beloond door gedeeltelijke compensatie voor hun zorgbijdrage. We pleiten voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en eigen risico, afhankelijk van de leefstijl. Dit betekent dat gezond gedrag wordt gewaardeerd en beloond. (…)

Diepgaand onderzoek heeft laten zien wat de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen is, en welke positieve effecten dit met zich meebrengt. Het is geen abstract gegeven: het raakt het hart van ons bestaan. Mensen ervaren een hogere levenskwaliteit en genieten van een gezonder leven. Werkgevers zien de voordelen, doordat ziekteverzuim afneemt en de productiviteit stijgt. De economie bloeit en de zorgkosten dalen, waarvan iedereen profiteert: van zorgverzekeraars tot gemeenschappen en individuele burgers. Maar het gaat verder dan dat. Een gezonder leven en actief bewegen dragen bij aan het voorkomen van schooluitval en verminderen het gevoel van eenzaamheid. Dit is ons kapitaal, en het zal de droom en ambitie van een preventieve zorg en een vitaler Nederland – zoals wij dat voor ogen hebben – betaalbaar maken. We staan op het punt om echte veranderingen te bewerkstelligen.

Bewegen en leefstijl loont (p. 4)

 • Sport+Bewegen=Essentieel, zoals onder meer zorg en onderwijs dat ook zijn. 
 • Jeugd en jongvolwassenen tot 21 jaar mogen gratis sporten. Iedereen tot 21 jaar krijgt een budget om te sporten en bewegen bij een sportaanbieder. De financiële afwikkeling vindt rechtstreeks met de sportaanbieder plaats.
 • Bouwen aan een inclusieve samenleving en een sociaal veilige sportomgeving waar iedereen kan meedoen en zichzelf mag zijn. 
 • Een gezonde leefstijl stimuleren, bijvoorbeeld door geen BTW op groente en fruit door te voeren. Financiële drempel voor de gezonde keuze zo laag mogelijk maken. We vinden dat er meer onderzoek moet plaatsvinden naar de impact en effecten van het financieel stimuleren van positieve gedragsverandering. 
 • Meer geld voor de uitvoering en de impact van preventie (fysiek en mentaal), waaronder beweegprogramma’s voor doelgroepen en bijzondere situaties zoals een operatie volgens het Better in, Better out principe. Mensen verblijven daardoor minder lang in een duur ziekenhuisbed en kunnen ook weer eerder aan het werk. 
 • Meer duurzame en laagdrempelige sport- en beweegfaciliteiten en -infrastructuur in de openbare (groene) ruimte, inclusief ondersteunende voorzieningen. Goede regulering, geef elkaar letterlijk de ruimte.
 • Meer aandacht voor het welzijn van de (aankomende) topsporter, waaronder een veilig sportklimaat. 
 • Nieuw te bouwen wijken voorzien van uitnodigende beweegfaciliteiten: zien bewegen doet bewegen. 
 • BTW op (ondernemende) sport naar 0%. 
 • Vitaliteitsprogramma’s voor werknemers worden fiscaal vrijgesteld voor de werkgever (buiten de werkkostenregeling, gelijk aan opleidingen). 
 • Stimuleren om meer met de fiets naar werk en school te gaan. 
 • Sport en bewegen wordt een wettelijke taak van de gemeente, waarvoor structureel financiële middelen beschikbaar komen. 
 • Gemeenten krijgen meer ruimte om vergunningen af te geven voor de organisatie van (sport)evenementen. 
 • We willen voorwaarden creëren dat diervriendelijk sportvissen in Nederland mogelijk blijft. 
 • We conformeren ons aan de ambitie van de Rookvrije Generatie 2040 en steunen strengere regelgeving rondom roken.

Bekijk hier het volledige verkiezingsprogramma