Spring naar content

450 publicaties gevonden

 • plezierig sporten, bewegen en spelen in Waadhoeke

  Dit sport- en beweegbeleid speelt in op de trends en ontwikkelingen en vervangt het vaak verouderde sportbeleid van de vier fusiegemeenten. Het geeft richting aan hoe de gemeente de komende…

  Beleidsnota
 • De hoofddoelstelling voor het beleidsterrein sport en bewegen luidt : ‘Het bevorderen van sport en bewegen voor alle inwoners.’ De gemeente heeft ambities op vier terreinen: bewegen van de jeugd,…

  Beleidsnota
 • sportnota gemeente Achtkarspelen 2019 - 2022

  Deze nota beschrijft de beleidsvoornemens voor de komende jaren op zowel stimulerings- topsport-, accommodatie-, en ondersteuningsbeleid.

  Beleidsnota
 • de maatschappelijke agenda 2019-2023

  Deze Maatschappelijke Agenda beschrijft de maatschappelijke ambities voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Per thema zijn de ambities beschreven met de indicatoren waarmee ze gemeten gaan worden. Deze nota vervangt ook…

  Beleidsnota
 • topper in sport en bewegen 2019-2022 : actualisatie van de sportnota

  De nota vormt het kader voor de uitvoering van het sportbeleid in 2019-2022. 

  Beleidsnota
 • sport- en beweegbeleid 2019+ Uden

  Deze visie legt de focus op drie centrale uitgangspunten: Van stenen naar activiteiten: een gedegen sportinfrastructuur stelt in staat om te sporten en bewegen. Met gerichte activiteiten op deze locaties…

  Beleidsnota
 • sport en bewegen in de Wolden: versterken, verbinden en verzilveren

  In nauw overleg met het Sportplatform De Wolden zijn in verdiepingssessies met betrokken organisaties uit het veld, de uitgangspunten, knelpunten en kansen voor sport, bewegen en gezonde leefstijl bepaald. Dit…

  Beleidsnota
 • gewijzigde versie 15 april 2019

  Het sportbeleid richt zich op: stimuleren van sporten en bewegen onder verschillende doelgroepen;  behouden en door ontwikkelen van sport- en beweeg voorzieningen ; werken aan vitale sportverenigingen -en aanbieders.

  Beleidsnota
 • In de periode 2019/2022 hanteert de gemeente Oostzaan de volgende speerpunten: Handhaven van de sportbudgetten; indexering voor verenigingssubsidie en onderhoud; Meer werk maken van participatie via sport; Sport als instrument…

  Beleidsnota