Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • een inventariserend onderzoek naar de huidige stand van zaken, de ervaringen en de knelpunten bij de realisatie van voorzieningen op Vinex-uitleglocaties

    De Rijksplanologische Dienst van het ministerie van VROM heeft in juli 2000 opdracht gegeven aan onderzoeks- en adviesbureau Van Dijk, Van Soomeren en Partners om een inventariserend onderzoek uit te…

    Rapport