Spring naar content

46 publicaties gevonden

 • de ervaren effecten, succesfactoren en verbeterpunten van de interventie 'Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag'

  Deze rapportage doet verslag van een onderzoek naar de inzet en ervaren opbrengsten van de interventie/bijscholing voor jeugdsporttrainers ‘Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag’. Naast cijfermatige gegevens uit deelnemersevaluaties…

  Rapport
 • Presentatie van Jarno Hilhorst (Kennispraktijk) naar Trainer-kind INterACTIE. Dit is een onderzoek gecoördineerd door Kennispraktijk in opdracht van ‘Naar een veiliger sportklimaat’, een programma van sportbonden en NOC*NSF.

  Website
 • nulmeting buurtsportcoaches in de gemeente Rotterdam

  Vanuit de Brede impuls combinatiefuncties is door diverse partijen in Rotterdam vanaf het najaar 2012 tot begin 2014 in totaal voor 32,3 fte aan buurtsportcoaches aangesteld. Kennispraktijk heeft in Rotterdam…

  Rapport
 • verbreding en structurele samenwerking, verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

  Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het rijk combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches aanstellen om hun lokale sport- en beweegbeleid een impuls te geven. Het voorliggende verdiepingsonderzoek beoogt zicht te krijgen…

  Verslag
 • evaluatie van de inzet van combinatiefunctionarissen in Venray vanuit de Impuls Brede scholen, sport en cultuur

  De gemeente Venray moet volgens de afspraken met het Rijk in 2012 3,9 fte combinatiefuncties hebben gerealiseerd. Om te kunnen aantonen welke opbrengsten de inzet van combinatiefuncties heeft gehad en…

  Rapport
 • onderzoek naar het gedrag van trainer/coaches en de betekenis ervan voor de ontwikkeling van kinderen in de georganiseerde sport

  De manier waarop trainer/coaches omgaan met jeugdsporters is bepalend voor de ontwikkeling van jeugdsporters. Het verdiepende onderzoek Trainer-kind INterACTIE richt zich specifiek op die interactie tussen trainers en hun jeugdsporters.…

  Rapport
 • hoe creëer je als trainer/coach een sociaal veilig, stimulerend en ontwikkelingsgericht sportklimaat?

  Het onderzoek Trainer-kind INterACTIE is uitgevoerd voor het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK). VSK is het programma van NOC*NSF en sportbonden om tot en met 2016 gewenst gedrag te…

  Boek
 • veelzijdig en van meerwaarde, verdiepingsonderzoek naar effecten en processen van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches

  Het voornaamste doel van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is inzicht te krijgen in de ervaringen met en effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches op lokaal…

  Rapport
 • verbinders in de tweede tranche, verdiepingsonderzoek naar effecten én processen van de inzet van combinatiefunctionarissen

  Eind 2007 ondertekenden vertegenwoordigers van de ministeries van VWS en OCS, VNG, VBS namens alle bestuursorganisaties vanuit het onderwijs, NOC*NSF en de Cultuurformatie de bestuurlijke afspraak ‘Impuls brede scholen, sport…

  Rapport