Spring naar content

182 publicaties gevonden

 • Op woensdag 22 januari vond het symposium ‘Van tikken naar taggen’ plaats, georganiseerd door de hogeschool Windesheim. Team onderwijs van de KVLO was erbij en belicht in het volgende stukje enkele ‘highlights’.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • nulmeting bewegingsonderwijs basisonderwijs

  De manier waarop basisscholen het vakonderwijs willen veranderen verschilt naar gelang hun huidige situatie. De ruime meerderheid van de basisscholen met wensen om het bewegingsonderwijs te veranderen, wil meer vakleerkrachten en de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bewegen en sport kan bijdragen aan een gezonde leefstijl. Voor risicogroepen – in termen van ongezonde leefstijl, bewegingsarmoede en schooluitval, – is extra aandacht nodig. Bewegen en sport binnen het mbo biedt op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

  Sportverenigingen maken deel uit van een veranderende maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze openstaan voor vernieuwing en inspelen op nieuwe behoeften. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit, worden…

  Boek
 • Door middel van een peiling via het representatieve Verenigingspanel van het Mulier Instituut is in deze quick scan nagegaan in hoeverre verenigingen die beschikken over een eigen accommodatie of kantine zijn overgegaan…

  Rapport
 • de tenniswereld in al haar aspecten geserveerd

  Tennis is na voetbal de tweede sport van Nederland. Ongeveer een miljoen mensen staan regelmatig op de tennisbaan, en meer dan 600.000 mensen zijn lid van één of meer van de…

  Boek
 • een onderzoek naar de relatie tussen betrokken partijen en de invloed van de veranderde omgeving op het bestuur

  In 2008 heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar het provinciaal sportbeleid (Lucassen et al., 2008). Hierbij zijn de verschillende thema’s geïnventariseerd en geanalyseerd die aan bod kwamen in het…

  Rapport
 • In dit hoofdstuk van de ‘Rapportage sport 2014 gaan de onderzoekers na welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan op deelterreinen van het thema onderwijs en sport sinds 2008. De gepresenteerde gegevens…

  Hoofdstuk in boek/rapport