Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • We bewegen te weinig en zitten te veel. In het mbo, waar sport- en bewegingsonderwijs geen wettelijke verplichting is en studenten in de pauze vaak gezamenlijk aan tafels in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Voor het bewegingsonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs zijn wettelijke kerndoelen en eindtermen opgesteld en de tijd die hieraan besteed moet worden. Wekelijks beweeg- en sportaanbod zijn niet verplicht…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Hoe we kijken naar gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk veranderd. Lange tijd keken we naar gezondheid als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid heeft het accent verlegd van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • exploring a program for at-risk students in secondary vocational education

  Deze studie sluit aan op eerder onderzoek op het gebied van preventie van voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en wil vanuit de onderwijspraktijk een bijdrage leveren aan de…

  Proefschrift/oratie
 • als ambassadeur voor een veilig sportklimaat

  Studenten bij de opleiding Sport en Bewegen worden opgeleid als professional in de wereld van de georganiseerde sport. Het creëren van een positief en veilig klimaat tijdens hun werkzaamheden is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • This literature review is a central piece of iCoachKids (iCK ). iCK is an international, collaborative, multi-agency project. It aims to provide the necessary evidence to aid the development of…

  Rapport
 • Schoolgaande jeugd die tijdens de opleiding besluit te stoppen en zonder diploma de school verlaat; het is inmiddels een erkend probleem. Deze ongekwalificeerde jongeren komen niet alleen moeilijker aan betaald werk maar…

  Artikel in vaktijdschrift