Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona

  De coronapandemie, die begon in maart 2020 heeft niet alleen grote gevolgen voor de volksgezondheid en de economie, maar ook voor de maatschappij. Voor verschillende groepen pakken deze anders uit.…

  Beleidsnota
 • ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

  Mensen kunnen vanwege gezondheidsproblemen voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. In deze SCP-publicatie zetten de onderzoekers uiteen hoeveel zelfstandig wonende volwassen Nederlanders in 2015 hulp ontvingen bij…

  Boek
 • handreiking voor het vergroten van de economische spin-off van evenementen

  In Nederland worden veel sport- en cultuurevenementen georganiseerd. Ze zijn van grote waarde voor provincies en gemeenten: inwoners, bezoekers en toeristen hebben er plezier van en ondernemers en organisaties hebben…

  Handboek / handleiding
 • themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

  Met dit rapport laat het RIVM zien dat chronisch zieken die zich gezond voelen, nauwelijks minder participeren dan mensen zonder ziekte. Een groot deel van de chronisch zieken heeft een…

  Rapport
 • gezondheid en hulpgebruik in verzorgings- en verpleeghuizen 2000-2008

  Deze publicatie biedt inzicht in de gezondheid en het zorggebruik van oudere instellingsbewoners in de periode 2000-2008. Is de gezondheid – en dus de zorgzwaarte – van de bewoners toegenomen…

  Rapport
 • In deze publicatie worden verschillende aspecten van de leefsituatie van ouderen beschreven: de arbeidsmarktpositie, financiële situatie, woonomstandigheden, gezondheid en het gebruik van zorgvoorzieningen. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de…

  Boek
 • ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking, twee jaar na de invoering van de wmo

  In navolging op de tweede deelrapportage staan in deze vierde deelrapportage van het Wmo evaluatieonderzoek opnieuw de ervaringen van mensen met een beperking centraal. Onder meer is gekeken of hun…

  Rapport
 • evaluatie van de wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009

  Op 1 januari 2007 trad de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, in werking. De wet heeft als doel de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van burgers te bevorderen en de sociale samenhang en…

  Boek
 • veranderingen in de leefsituatie

  Dit boek geeft een overzicht van de maatschappelijke positie van ouderen. Centrale thema’s zijn: deelname aan onderwijs en arbeidsmarkt, financiële positie, woonsituatie, gezondheid, deelname aan lichaamsbeweging en gebruik van dienstverlening,…

  Boek