Spring naar content

40 publicaties gevonden

 • stand van zaken bij scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  In februari 2016 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen op de Tabakswet (Dik-Faber, 2016). Dit amendement schrijft voor dat in 2020 een schoolterrein volgens de wet geheel rookvrij moet…

  Rapport
 • ervaringen van betrokken professionals en migrantenvrouwen met het sport- en beweegaanbod van GoldenSports

  GoldenSports biedt sport en bewegen aan voor 55-plussers. Om de fysieke- en de sociaalemotionele gezondheid bij migrantenvrouwen te verbeteren, heeft GoldenSports met ondersteuning van Fonds NutsOhra op vier locaties in…

  Rapport
 • een verdiepend onderzoek onder (potentiële) gebruikers

   Binnen het landelijk Erkenningstraject Interventies worden interventies uit verschillende werkvelden systematisch beoordeeld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Uit eerdere onderzoeken onder ontwikkelaars en potentiële gebruikers van sport- en beweeginterventies blijkt…

  Rapport
 • de waardering en ervaring van de docenten en deelnemers met de bridge-interventie van de Nederlandse Bridge Bond

  Een groot deel van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam. Langdurige eenzaamheid heeft negatieve gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van ouderen. De interventie Denken en Doen, gericht…

  Rapport
 • Sinds 2012 kunnen sport- en beweegaanbieders via de Sportimpulsregeling tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. Het doel van de Sportimpuls is om een…

  Rapport
 • an explorative study on women and outdoor sports in five European cities

  The project Sports for Women in Urban Places (SW-UP) aims at gathering evidence on why and how to better create and direct women friendly outdoor Sport and Recreational Physical Activities…

  Rapport
 • In deze derde Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht wordt op de activiteiten en prestaties van Jongeren Op Gezond Gewicht in 2017 teruggeblikt. Jongeren Op Gezond Gewicht kan door middel van…

  Rapport
 • de waardering en ervaring van professionals en de einddoelgroep

  Voor het uitvoeren van een procesevaluatie voor de interventie Natuursprong is een onderzoek, bestaande uit drie onderdelen, uitgevoerd. Elf Natuursprong-professionals zijn via een vragenlijst gevraagd naar onder andere hun ervaring…

  Rapport