Spring naar content

10 publicaties gevonden

 • gemeente Oosterhout

  In opdracht van de gemeente Oosterhout heeft ASC Sports & Water een meerjaren onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties te Oosterhout opgesteld. In dit kader is informatie door de gemeente beschikbaar gesteld…

  Rapport
 • gemeente Zeist

  In het Masterplan buitensportsportaccommodaties worden noodzakelijke keuzes gemaakt rondom het totale areaal aan buitensportaccommodaties en de (toekomstige) bekostiging hiervan. Dit betreffen (meerjaren) keuzes over aard, omvang en kwaliteitsniveau dat wordt…

  Rapport
 • 1e verkenning oplossingsrichtingen

  Er is behoefte aan een plan om de speerpunten uit de sport- en beweegvisie, die betrekking hebben op de accommodaties, de komende jaren handen en voeten te kunnen geven. We…

  Beleidsnota
 • Met het vaststellen van het Beleid en beheerplan buitensportaccommodaties 2012-2016 (raadsbesluit 19 april 2012) is bestuurlijke opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar nieuwe beheervormen van gemeentelijke sportaccommodaties. Uit…

  Beleidsnota
 • strategisch plan

  ‘De KNSB op weg naar 2020’ zet vanuit een helikopterview op strategisch niveau de visie, missie, strategische keuzes en het meerjarenplan van de KNSB uiteen. Het document bestaat uit twee delen.…

  Rapport
 • wees duidelijk (in de onderhoudsopgave), ook bij onzekerheden

  De Rekenkamercommissie van Nieuwegein heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Nieuwegein het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties heeft georganiseerd. Centraal in het onderzoek staat de vraag…

  Rapport
 • onderzoek naar de wijze waarop de kwaliteit van het stelsel van interne beheersing en realisatie van financiële doelstellingen bij Nederlandse sportbonden inzichtelijk kan worden gemaakt

  Dit rapport is de weerslag van het onderzoek dat is gedaan naar het stelsel van interne beheersing bij sportbonden, naar de financiële doelstellingen van sportbonden, naar de manier waarop het…

  Rapport
 • gemeentelijk handelen inzake zwemaccommodaties

  Het doel van het onderzoek waarvan deze publicatie verslag doet, luidt als volgt: gemeenten inzicht geven in de gevolgen van verzelfstandiging en privatisering voor het beheer, de exploitatie en bedrijfsvoering…

  Rapport
 • rapportage van een telefonische enquête onder snelle watersporters t.b.v. het zoneringsplan snelle watersport

  De watersportorganisaties zijn tot het initiatief gekomen onderzoek te verrichten ten einde tot een plan c.q. model met betrekking tot inrichting en zonering te komen voor de beheerders van diverse…

  Rapport
 • van rationeel naar adaptief beheer van de openbare buitenruimte

  In veel werkvelden van het gemeentelijk beheer van de openbare buitenruimte heeft men het aangedurfd om op een andere manier te gaan beheren. Het beheren samen met bewoners of soms…

  Rapport