Spring naar content

44 publicaties gevonden

 • Een van de onderzoeken die binnen het lectoraat ‘Bewegen en gedragsbeïnvloeding’ van de Hogeschool Windesheim zijn uitgevoerd, is die naar de mate van interactiviteit waarmee BSI-plannen (Breedtesportimpuls) in de provincie…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De breedtesport krijgt binnen het Tilburgse sportbeleid al geruime tijd speciale aandacht. Ondanks diverse succesvolle pogingen en acties in de afgelopen jaren om de breedtesport binnen Tilburgs stadsgrenzen extra te…

  Rapport
 • breedtesportprogramma ten behoeve van de ontwikkeling van de breedtesport in Maastricht

  De Breedtesportimpuls komt voor de gemeente Maastricht op het moment dat het nieuwe sportbeleid wordt vastgesteld. Hierdoor kan optimaal aansluiting worden gevonden bij de impuls die het rijk wil geven…

  Rapport
 • In het kader van de Rijksbrede wens om de bestuurlijk druk voor gemeenten te verminderen (‘single information’ en ‘single audit’ (SISA) aanpak) heeft Het Mulier Instituut in 2009 een ontwerp…

  Rapport
 • een handreiking voor gemeenteambtenaren, bestuurders en managers binnen onderwijs en sport

  De handreiking ‘Sport Lokaal Samen’ biedt ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van lokale netwerken sport en bewegen, rond scholen en in buurten. De handreiking is bedoeld voor ambtelijke vertegenwoordigers…

  Rapport
 • sport en allochtonen, juni 2006

  In deze managementrapportage Breedtesportimpuls staat de vraag centraal welke activiteiten uitgevoerd zijn om de sport- en beweegdeelname van allochtonen te stimuleren en wat hierbij succesfactoren en knelpunten zijn geweest.

  Rapport
 • eindevaluatie breedtesportimpuls Zuidwest Friesland 2002-2007

  In 2002 startten de gemeenten Heerenveen, Skarsterlân, Sneek en Lemsterland een meerjarenproject dat in 2007 formeel werd beëindigd: Impuls, doe het voor de sport. Het was een project in het…

  Boek
 • introductie, handvatten, tips en praktisch aanbod voor beleidsmakers

  Gemeenten zetten steeds vaker programma’s op met verschillende organisaties. Dit vraagt van de ambtenaar de kwaliteiten om interactieve processen te kunnen organiseren. Deze brochure beantwoordt vragen over het op gang…

  Brochure
 • Dit onderzoek gaat over interactieve beleidsvorming, toegespitst op lokaal (gemeentelijk) sport- en beweegbeleid in het kader van de Breedtesport Impuls (BSI). In dit onderzoek is men vooral geïnteresseerd in het…

  Rapport