Spring naar content

104 publicaties gevonden

 • samenvatting

  Samenvatting van de Structuurvisie, de Verordening Ruimte en de Uitvoeringsagenda van de provincie Zuid-Holland. Deze documenten zijn op 2 juli 2010 vastgesteld door Provinciale Staten. Het bevat de visie die…

  Beleidsnota
 • het dagelijks leven van gezinnen en kinderen in sterk verstedelijkte gebieden en vergrijzende krimpregio's, trends, knelpunten en uitdagingen voor het beleid

  Dit essay is in opdracht van de provincie Noord-Holland door associate professor Lia Karsten opgesteld. Dit essay biedt inzicht in de invloed van ruimtelijke ontwikkelingen in Noord-Holland op het dagelijks…

  Verslag
 • stand van zaken onderzoek jeugd, natuur, gezondheid

  In deze brochure wordt een overzicht gegeven van recent onderzoek naar de gezondheidsfunctie van natuur voor de jeugd. Dit gebeurt aan de hand van zeven thema’s, te weten ontspanning en…

  Brochure
 • leisure en landschap

  Vrije tijd speelt een steeds belangrijker rol in onze samenleving. Fun is alomtegenwoordig en heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de binnensteden, de periferie en het platteland. Deze…

  Boek
 • een scenariostudie voor Nederland in 2040

  Nederland verandert. Trends als individualisering, vergrijzing, migratie evenals de economische ontwikkeling spelen daarbij een rol. Hoe kan Nederland zich de komende decennia, tot 2040, ontwikkelen? En welke krachten zullen die…

  Boek
 • achtergronddocument

  Dit boek vormt het achtergronddocument bij de studie ‘Welvaart en Leefomgeving’. In deze studie verkennen de drie planbureaus: het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau, en het Ruimtelijk Planbureau hoe…

  Boek
 • naar een nieuwe balans tussen beeld, belang en beheer, advies 073

  In dit adviesrapport constateert de VROM-raad dat de publieke ruimte thans een belangrijk thema is in de maatschappelijke discussie. Bij veel gemeenten, private en maatschappelijke partijen staat het onderwerp in…

  Rapport
 • Nota groen van de gemeente Den Helder. De Nota Groen presenteert de visie van de gemeente Den Helder op de gewenste ontwikkeling en beheer van haar groene structuur. Daarbij gaat…

  Beleidsnota
 • praktijkgeoriënteerd onderzoek naar de mogelijkheden van uitdagende speelnatuur binnen de buitenschoolse kinderopvang

  In dit rapport staan de mogelijkheden van groene kinderopvang centraal. Het onderzoek maakt deel uit van de studie Opgroeien in het groen, waarbinnen ook een verkenning is uitgevoerd. Vijf concepten…

  Rapport
 • sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland

  Deze publicatie gaat in op de vraag wat plattelandsbewoners vandaag de dag betekenen voor elkaar en hun omgeving. Zij brengt, op basis van kwantitatieve gegevens, de lokale sociale samenhang en…

  Boek