Spring naar content

277 publicaties gevonden

 • Aan sport wordt de laatste jaren een grotere maatschappelijke waarde toegekend dan ooit het geval was. In 2004 organiseerde Nederland de slotbijeenkomst van het Europese jaar van Opvoeding door Sport (EYES). Het Olympisch Plan wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • consumerism in voluntary sport clubs

  In recent years dark clouds seem to have gathered over the institution of the voluntary sport club. General societal developments such as individualisation and commercialisation have given rise to concerns…

  Proefschrift/oratie
 • Docent, spin in het web, vakman, professional, ambassadeur van de school, zomaar een paar termen die bij mij opkomen als ik denk aan het beroepsprofiel van een leraar. De laatste jaren zie je dat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het beroepsprofiel is herzien. Je hebt erover kunnen lezen in het artikel ‘Beroepsprofiel leraar ‘bewegen & sport’ anno 2010’ van Hilde Bax elders in het blad. Veranderingen in de samenleving, in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een beroepsprofiel voor leraren ‘bewegen & sport’ is belangrijk. Een snel veranderende samenleving maakt dat het werkveld en het beroep van leraar zich ontwikkelen en dat vraagt om regelmatige herijking. Het beroepscompetentieprofiel uit 2004 gaf…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

  Sportverenigingen maken deel uit van een veranderende maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze openstaan voor vernieuwing en inspelen op nieuwe behoeften. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit, worden…

  Boek
 • In deze publicatie worden de meest actuele gegevens over armoede in Nederland gepresenteerd. De ontwikkeling van het armoedepercentage wordt beschreven voor de totale bevolking en de belangrijkste risicogroepen. Ook de…

  Jaarboek
 • kwartaalbericht 2015-3

  Dit is het 31e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) en betreft het derde kwartaal van 2015. In hoofdstuk 1 behandelen de auteurs de ontwikkelingen in de publieke opinie…

  Rapport
 • Alle sportverenigingen in Haarlemmermeer dragen bij aan een divers aanbod van sport in de gemeente. De gemeente Haarlemmermeer erkent en waardeert de diversiteit van sportverenigingen in haar gemeente. Zo kan er onderscheid…

  Rapport
 • invloed van sport op cognities en vaardigheden van participanten ten aanzien van mondiaal burgerschap

  Mondiaal burgerschap is volgens ontwikkelingsorganisatie Respo de positieve houding ten opzichte van de wereld en de daarbinnen te herkennen verschillen mede tot uitdrukking komend in gedrag en met het besef…

  Scriptie