Spring naar content

51 publicaties gevonden

 • inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod

  Op scholen worden interventies aangeboden om de leefstijl van leerlingen te verbeteren, zoals het stimuleren van fysieke activiteit en gezond eten. Deze interventies hebben meer kans van slagen als ouders…

  Rapport
 • op weg naar de participatiesamenleving

  Essay over de ingewikkelde weg naar de participatiesamenleving. Met deze essay wil het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een bijdrage leveren aan het debat over de herziening van de Nederlandse…

  Boek
 • landelijke rapportage nationaal scholenonderzoek

  De mening van ouders is onmisbaar bij het beoordelen van de kwaliteit van een school. Om die mening inzichtelijk te maken voor scholen, is het Nationale Scholenonderzoek gestart, een instrument…

  Rapport
 • ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  In dit onderzoek komen twee beleidslijnen bij elkaar; versterking van de samenwerking tussen ouders en scholen enerzijds, en verhoging van het prestatieniveau en bevordering van excellentie in het Nederlandse onderwijs…

  Rapport
 • parental influences on primary school children's energy balance-related behaviors and weight

  Dit proefschrift heeft tot doel meer inzicht te krijgen in de invloed van ouders op eetgedrag, beweeggedrag en gewicht van kinderen in de basisschoolleeftijd, door de interactie tussen verschillende niveaus…

  Proefschrift/oratie
 • een onderzoek naar de rol van ouders in het sportgedrag van kinderen met een verstandelijke beperking

  Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking bewegen minder dan hun leeftijdsgenootjes zonder beperking en zijn minder vaak lid van een sportvereniging. Special Heroes is een beweeginterventie met als doel…

  Scriptie
 • één doel?! : ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport

  Deze publicatie beschrijft een onderzoek naar hoe jeugdsportclubs ouders het best kunnen ondersteunen om de talentontwikkeling en het welzijn van hun sportend kind te bevorderen. Daarnaast geeft deze brochure tips…

  Brochure
 • trapsgewijze methode tot verhoging ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten

  Deze brochure geeft stapsgewijs aan hoe organisaties ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten kunnen vergroten. Als voorbeeld dient het project Ouders op de Playground zoals uitgevoerd in een aandachtswijk in Almere.

  Brochure