Spring naar content

296 publicaties gevonden

 • de Sportimpuls als door het rijk geïnitieerde samenwerking bekeken vanuit de netwerkbenadering van governance (intern rapport)

  De Sportimpuls vormt één van de twee programmaonderdelen van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en beoogt de sportparticipatie in Nederland te verhogen. Het uitgevoerde onderzoek biedt inzicht…

  Scriptie
 • grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid

  Dit RMO-advies stelt de vraag onder welke voorwaarden de overheid nieuwe inzichten uit de psychologie en de gedragseconomie kan aanwenden met als doel de autonomie van burgers te versterken. Hierbij…

  Rapport
 • meer dan een mooi streven?, een analyse van gedragsbeïnvloedende overheidsinitiatieven in de domeinen gezondheid, mobiliteit en financiën

  Dit is de achtergrondstudie behorend bij het RMO-advies De verleiding weerstaan. De auteurs beschrijven aan de hand van drie casussen hoe de overheid de beleidsinstrumenten regelgeving, een financieel instrumentarium, communicatie…

  Rapport
 • meerjarenprogramma intersectoraal gehandicaptenbeleid 1995-1998, de perken te buiten

  In deze actualisatie is een viertal kabinetsreacties opgenomen. Het betreft reacties op de rapportage Technologie, van de ISG; het Beleidsplan Toegankelijkheid, mobiliteit en technologietoepassing, van het CCPT; het advies Méér…

  Rapport
 • nationaal rapport, Europees programma voor de evaluatie van nationaal cultuurbeleid

  Deze publicatie biedt een beschrijving van de geschiedenis en structuur van het cultuurbeleid in Nederland en van een aantal actuele vraagstukken op dit gebied. De hoofdstukken 2 en 3 schetsen…

  Boek
 • Deze publicatie beschrijft het cultuurbeleid van de Nederlandse centrale overheid. Zij is bestemd voor onderzoekers, voor geïnteresseerde betrokkenen uit de wereld van kunst, cultuur en media, en voor geïnteresseerden uit…

  Boek
 • deel a, beleidsvoornemen

  Het ‘Structuurschema Openluchtrecreatie, deel a beleidsvoornemen’ bevat de hoofdlijnen en beginselen van het rijksbeleid voor de openluchtrecreatie, van belang voor het nationaal ruimtelijk beleid, en geeft in het bijzonder inzicht…

  Rapport