Spring naar content

173 publicaties gevonden

 • internationaal jaar van vrijwilligers 2001, vrijwilligerswerk werkt!

  Deze brochure is als volgt opgebouwd: na de inleiding komt het overheidsbeleid aan de orde: de rol van het rijk, de provincie en de gemeente. Ook worden knelpunten aangestipt die…

  Audiovisueel middel
 • nulmeting 2011/2012

  Op 9 december 2011 hebben Provinciale Staten het Sportplan Brabant 2016 vastgesteld (Provincie Noord-Brabant, 2012). Dit plan sluit aan op het lopende sportbeleid dat eind 2011 werd beëindigd, maar is…

  Rapport
 • deelonderzoeken talentontwikkeling/topsport (=B6) en gehandicaptensport (=B7)

  In het Sportplan Brabant 2016 (Sportplan) van de provincie Noord-Brabant is aangegeven dat het Mulier Instituut de doelen, prestaties en beoogde effecten van het Sportplan gaat monitoren. De eerste stap…

  Rapport
 • deelonderzoek bezoek en deelname

  De provincie Noord-Brabant wil anno 2012 een stand van zaken opmaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant. Hiervoor ontwikkelde het Mulier Instituut samen met een aantal Brabantse…

  Rapport
 • deelonderzoek netwerkvorming

  De provincie Noord-Brabant wil anno 2012 een stand van zaken opmaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant 2016. Hiervoor ontwikkelde het Mulier Instituut samen met een aantal…

  Rapport
 • topsportonderzoek onder gemeenten en Brabanders

  De provincie Noord-Brabant heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven een nulmeting te ontwikkelen waarmee de stand van zaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant 2016 anno 2012…

  Rapport
 • Op 14 september 1978 werd door het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor jeugd en sport de nota ‘Steunfuncties in de sport’ vastgesteld. Sindsdien hebben zich allerlei ontwikkelingen voorgedaan welke ook van…

  Rapport
 • programma 2010-2016

  Op 11 november 2009 stelden Provinciale Staten van provincie Gelderland het voorstel ‘Gelderland Sportland : een wereld te winnen!’ vast. Daarmee omarmde Gelderland een nieuwe ambitie voor breedte én topsportbeleid,…

  Beleidsnota
 • derde Friese nota gemeentelijk gezondheidsbeleid / deelplan GGD, 2013-2016

  Deze nota is het deelmeerjarenbeleidplan van GGD Fryslân, dat tevens onderdeel is van de gemeentelijke nota’s gezondheidsbeleid. GGD Fryslân en de Friese gemeenten hebben samen opgetrokken bij de totstandkoming van…

  Beleidsnota