Spring naar content

173 publicaties gevonden

 • heel Fryslân in beweging, olympisch plan Fryslân 2012 - 2016

  Met het Olympisch Plan Fryslân 2028 wil Gedeputeerde Staten zoveel mogelijk Friezen in beweging krijgen.

  Beleidsnota
 • ontwerp

  De concept-notitie plankzeilen is een uitwerking van het deelplan plankzeilen dat is opgenomen in de Nota Waterrecreatie Noord-Holland.

  Rapport
 • In december 2002 is door Provinciale Staten van Groningen de ‘Beleidsnota Fiets’ vastgesteld. In het ontwerp-Actieplan Fiets worden het in de beleidsnota geformuleerde beleid en de genoemde doelstellingen vertaald in…

  Rapport
 • "met het gezicht naar het water"

  Het ontbreekt Zeeland en de Delta als geheel aan een duidelijk aan watersport verbonden imago. De toerist komt naar Zeeland voor de zon, de zee en het strand. Het beeld…

  Rapport
 • kansen voor een impuls in de vrijetijdseconomie

  Dit meerjaren uitvoeringsprogramma beschrijft de wijze waarop de provincie Zuid-Holland een impuls wil geven aan de vrijetijdseconomie. De provincie Zuid-Holland heeft gekozen voor een tweesporenbeleid. Het eerste spoor behelst een…

  Rapport
 • stand van zaken van de projecten uit het uitvoeringsprogramma fiets (2000-2003) t/m 2002, kengetallen fiets in relatie tot de doelstellingen uit het PVVP

  In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken omtrent het Uitvoeringsprogramma Fiets 2000-2003. De voorliggende publicatie heeft een directe relatie met het Uitvoeringsprogramma Fiets 2000-2003. Dit…

  Rapport
 • ontwerp-nota

  In het Uitvoeringsprogramma voor recreatie en toerisme 1986-1987, dat in november 1986 door de Provinciale Staten van Zeeland is vastgesteld, wordt een provinciale visie op de golfsport in Zeeland aangekondigd.…

  Rapport