Spring naar content

173 publicaties gevonden

 • onderzoek naar de gemeentelijke capaciteit in de verbinding tussen zorg, sport en bewegen

  Uit eerder onderzoek in het kader van het promotieonderzoek ‘Verbinding zorg, sport en bewegen’ kwam naar voren dat gemeenten verschillend invulling geven aan de functie van de buurtsportcoach. Het lijkt…

  Scriptie
 • Het project Sport Matcht School (SMS) is een uniek samenwerkingsverband tussen 15 sportbonden, Alliantie School & Sport samen sterker, NOC*NSF en Sportservice. Net. Het doel is om in tien gemeenten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Move Forward is een jonge non-profit organisatie die met dans, basketbal én muziek jongeren in kwetsbare omstandigheden wil motiveren hun talenten te ontwikkelen. Een gesprek met initiatiefneemster Nina Schmid over…

  Online artikel
 • Eén augustus 2014, de Wet op Passend onderwijs is in gegaan. Dit betekent dat schoolbesturen een zorgplicht hebben en de samenwerkingsverbanden het geld en de verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering van het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In hun beleid kunnen gemeenten inspelen op verschillende factoren die lichamelijke activiteit stimuleren. Variërend van een beweegvriendelijke inrichting van woonwijken tot het opzetten van programma’s voor mensen die onvoldoende bewegen.…

  Online artikel
 • De Sportaanbieders Monitor (voorheen Verenigingsmonitor) is een monitor die tweejaarlijks aan een representatieve groep sportverenigingen in Nederland wordt voorgelegd. Alle onderwerpen die van belang zijn voor een club of vereniging…

  Rapport
 • nieuw beleidskader vanuit de overheid

  In het Europees jaar van opvoeding door sport (2004) is de verbinding tussen onderwijs en sport hoger op de rijksagenda komen te staan. Dit heeft geleid tot de Alliantie School en Sport (2005-2008):…

  Artikel in vaktijdschrift
 • twee werelden verenigd

  Hoe kunnen jeugdzorg en sport samen jongeren structuur en veiligheid bieden als ze even de weg kwijt zijn? Acht jaar geleden kwam het in Amsterdam samen in het Sportzorg-traject dat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een goede netwerkanalyse helpt bij het inzichtelijk maken welke partijen betrokken zijn of betrokken kunnen worden bij samenwerking. Het Kenniscentrum Sport heeft samen met de Wageningen Universiteit (WUR) hiervoor een…

  Factsheet