Spring naar content

221 publicaties gevonden

 • een inventariserend onderzoek naar de huidige stand van zaken, de ervaringen en de knelpunten bij de realisatie van voorzieningen op Vinex-uitleglocaties

  De Rijksplanologische Dienst van het ministerie van VROM heeft in juli 2000 opdracht gegeven aan onderzoeks- en adviesbureau Van Dijk, Van Soomeren en Partners om een inventariserend onderzoek uit te…

  Rapport
 • Deze ‘Nota integrale stadsdeelaanpak’ gaat achtereenvolgens in op: een beschrijving van de huidige situatie van de drie bestaande wijkgerichte trajecten (met name op de verschillen daarin; paragraaf 2); de argumenten…

  Rapport
 • hoofdlijnen voor een sociale filosofie, eenheid en verscheidenheid

  De vraag die was voorgelegd, namelijk om “hoofdlijnen te formuleren voor een sociale filosofie voor de uitbreiding van de gemeente Eindhoven met het stadsdeel Meerhoven”, was voor Stichting Maatschappij en…

  Rapport
 • laatste nummer, december 2002, nummer 5, Leiden, sportvelden in de wijk

  Tijdschrift voor de leefomgeving wil zo objectief mogelijk voorlichting geven over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het biedt een platform om de gedachtewisseling en de meningsvorming hierover te bevorderen.

  Vaktijdschrift
 • een wetenschappelijke beoordeling van sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid

  Nederlandse achterstandswijken zijn de laatste jaren overspoeld met sociale interventies die de leefbaarheid moeten verbeteren. In dit boek worden enkele heersende beleidsopvattingen hierover op de proef gesteld. In aanvulling op…

  Boek
 • burgerparticipatie en wedstrijdelement in een community project ter bevordering van een gezonde leefstijl

  De gemeente Laarbeek heeft in de periode 2010-2012 samen met GGD Brabant-Zuidoost en andere lokale partners, twee keer het community project ‘Gezondheidsrace Laarbeek’ uitgevoerd. Het doel van de Gezondheidsrace was…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • working with local communities

  This guidance aims to support effective, sustainable and community-wide action to prevent obesity. It sets out how local communities, with support from local organisations and networks, can achieve this. For…

  Verslag