Spring naar content

Concrete handvatten voor verbetering toegankelijkheid sporthulpmiddelen in nieuwe handreiking

Samen zorgen dat mensen met een fysieke beperking geen extra beperking ervaren

Meedoen met sport en voldoende bewegen gun je iedereen. Voor mensen met een beperking is dit echter niet vanzelfsprekend. Terwijl het juist voor hen extra veel kan opleveren. Om iedereen die (meer) wil sporten en bewegen de kans te bieden dit te doen, is het van belang om de drempels die mensen met een beperking ervaren, zoveel mogelijk weg te nemen. De beschikbaarheid en bereikbaarheid van hulpmiddelen is zo’n drempel. Het wel of niet kunnen sporten en bewegen met een hulpmiddel in Nederland is op dit moment een kwestie van ‘geluk’ en het hebben van ‘de juiste contacten’. Een goede samenwerking in de keten is nodig om volwaardige toegankelijkheid te bereiken. Het gaat dan om samenwerking tussen de (lokale) overheid, verzekeraars, commerciële partijen (leveranciers, etc.), stimuleringsfondsen en een gemotiveerde potentiële sporter met zoveel mogelijk eigen regie.

In het landelijk project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’ werd aan de hand van onderzoek en expert meetings gekeken, hoe de organisatie van en de samenwerking binnen de keten kan worden verbeterd. Het project werd met financiële ondersteuning van VWS uitgevoerd door Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport en bewegen, Gehandicaptensport Nederland en de Esther Vergeer Foundation. Een aantal oplossingsrichtingen werden in de praktijk getoetst door middel van drie pilots: een in Den Haag, een in Emmen en een in Noord-Brabant.

Het resultaat: meer inzicht in de problematiek en de mogelijke verbeterpunten op het gebied van:

  • inzicht belang en mogelijkheden sport en bewegen en eventueel bijbehorend sporthulpmiddel;
  • zichtbaarheid en vindbaarheid van sporthulpmiddelen;
  • beschikbaarheid en ontwikkeling van kennis over sporthulpmiddelen;
  • ondersteuning bij zoektocht en aanvraag;
  • financiering van sporthulpmiddelen;
  • efficiënt en duurzaam gebruik van sporthulpmiddelen;
  • samenwerking in de gehele keten door alle partijen om bovenstaande te realiseren met de klant centraal als uitgangspunt.

Deze resultaten zijn gebundeld in een nieuwe uitgave van de handreiking en een adviesrapport. De handreiking biedt concrete handvatten voor zowel betrokken partijen en professionals als voor potentiële gebruikers van sporthulpmiddelen om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen te verbeteren.

Het is belangrijk om in de hele keten concrete stappen te gaan zetten om het proces rondom de verstrekking van sporthulpmiddelen drastisch te verbeteren. Om tot structurele oplossingen te komen is op een aantal vraagstukken nadere uitwerking nodig. Zoals de issues die spelen rond de financiering van sporthulpmiddelen, eenduidige wet- en regelgeving rondom die financiering, ontwikkeling van gezamenlijk beleid vanuit de gemeente en de eventuele inrichting van een landelijk platform. Maar deze handreiking geeft ook een aantal concrete handvatten voor elke partij in de keten om nu al mee aan de slag te gaan. De betrokken partijen zullen de handen ineen moeten slaan en de klant als vertrekpunt moeten nemen.

Alleen als iedereen in de keten zijn rol pakt en verantwoording neemt, kun je er samen voor zorgen dat mensen met een fysieke beperking geen extra beperking ervaren als het gaat om sporten en bewegen.