Spring naar content

Na zomerreces duidelijk welke sportonderwerpen ‘controversieel’ zijn

Ook voor de sector sport en bewegen hebben de val van het kabinet op 7 juli en de daarop volgende Tweede Kamerverkiezing medio november 2023 consequenties. Belangrijke vragen: welke sportonderwerpen worden controversieel verklaard en komen dus in de ijskast te liggen totdat een nieuwe minister aantreedt? En komen de huidige sportwoordvoerders weer in de Kamer en zo ja, behouden ze hun portefeuille?

Als een kabinet demissionair is, behandelt het alleen lopende zaken. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen belangrijke wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Maar wie bepaalt wat mag doorgaan en wat voor de volgende coalitie wordt bewaard? 

Sportwet heikel punt

De vraag is nu bijvoorbeeld wat er met de verkenning van de Sportwet gaat gebeuren. Tot voor kort leek dit in de Tweede Kamer op brede steun te kunnen rekenen. In het commissiedebat sportbeleid van 21 juni  (zie eerder nieuwsbericht) werden de plannen van de minister om dit uit te werken nader besproken. Maar het CDA, met steun van VVD, nam na het commissiedebat tijdens een tweeminutendebat op 5 juli het initiatief voor een motie, met als doel die verkenning van de Sportwet uit te stellen. De oproep is om eerst maar eens de resultaten af te wachten en te evalueren van andere afspraken voor het organiseren van ondersteuning tussen rijk en gemeenten zoals Sportakkoord II, brede regeling combinatiefuncties en GALA.

Deze motie werd door minister Conny Helder afgeraden, gezien het feit dat deze afwijkt van eerder aangenomen moties om juist wel die Sportwet-verkenning te doen. Ook een aantal andere sportwoordvoerders maakten bezwaar. De motie is bij de stemmingen met meerderheid van stemmen aangenomen met steun van VVD, SGP, Gündogan, Fractie Den Haan, BBB, JA21, PVV, CDA, FVD en Groep Van Haga. De minister gaf in het tweeminutendebat aan zeker wetgeving op het gebied van veiligheid in de sport na te streven. 

De Tweede Kamer is aan zet

Maar wie bepaalt of dit onderwerp – en andere onderwerpen die op de planning staan van de sportminister – nog wordt behandeld? Dat is aan de Tweede Kamer.

In de eerste week na het reces (dit eindigt 4 september) zullen procedurevergaderingen worden gehouden van commissies, waarin wordt doorgenomen wat wel/niet controversieel is voor het demissionaire kabinet. In de week van 12 september vinden daar de stemmingen over plaats. Voordat er verkiezingen zijn, zal de demissionaire regering nog de begroting voor 2024 maken en deze plannen presenteren op Prinsjesdag 19 september. 

Op het ministerie van VWS zullen de prioriteiten ook verschuiven op basis van de nieuwe politieke werkelijkheid. Duidelijk moet nog worden welke punten deze ministers en staatssecretaris sowieso nog binnen willen halen voordat hun termijn is afgelopen (met toestemming van de Kamer). Tegelijkertijd moet worden gewerkt aan een overdrachtsdossier /introductiedossier voor de nieuwe minister die na de formatie aantreedt. Zie voorbeeld 2021 De portefeuille sport is in de afgelopen jaren regelmatig gewisseld: na een lange periode Edith Schippers een aantal bewindslieden na elkaar sinds 2017: Bruno Bruins, interim Martin van Rijn, Tamara van Ark, staatssecretaris Paul Blokhuis en nu sinds januari 2022 Conny Helder.

Wat kan de sportsector doen?

Voor de stakeholders in de sport is het snel omschakelen. Voor de verkiezingen van 2021 is een campagne opgezet: is deze met beperkte aanpassingen opnieuw bruikbaar of moeten de bakens worden verzet? Wat wil je huidige woordvoerders sport nog meegeven voor de bespreking wat eigenlijk geen vertraging mag oplopen, in de hoop dat dit nog van invloed is op de bespreking in de commissie begin september? Deze week komen stakeholders verenigd in het Sportcampagneteam NL al samen om dit te bespreken.

Welke Kamerleden blijven, welke gaan?

De Kiesraad maakt duidelijk onder welke tijdsdruk de nieuwe verkiezingen moeten worden georganiseerd. Naar verwachting zal dit niet voor 15 november mogelijk zijn. Dit vergroot ook binnen partijen de druk om met een kandidatenlijst te komen, veel sneller dan anders. Welke Kamerleden nemen zelf al het besluit om niet verkiesbaar te zijn en wie krijgt dat advies van de fractie of wordt juist dringend gevraagd te blijven? En dan draait het uiteindelijk na de verkiezingen natuurlijk om de zetelverdeling en daarna om de portefeuilleverdeling in de Tweede Kamer of misschien zelfs een positie in het kabinet. Nog veel onzekerheden dus in deze tijd, ook voor de leden van de Tweede Kamer. De tijd om nog zaken af te ronden is kort, omdat de Kamer op een nog te bepalen moment met ‘campagnereces’ gaat.

Welke moties zijn ingediend?

Terug naar de bespreking van sportbeleid in de Tweede Kamer, eerst in commissiedebat en daarna in het tweeminutendebat. In die laatste vergadering werden zeven moties ingediend, waarvan vijf werden aangenomen en twee verworpen. De onderwerpen betroffen het handhaven stadionverboden, zwemlesaanbod, verhogen van de leeftijdsgrens voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur, verkenning Sportwet en genderissues in de kleedkamer. Benieuwd naar de stemverhoudingen? Die vind je hier in de stemmingsuitslagen van de nacht voordat het kabinet viel.