Spring naar content

Nieuwe sport- en beweegcijfers naar sociaaleconomisch milieu

Mede in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het Mulier Instituut nieuwe cijfers geanalyseerd over de beweegrichtlijnen en het beweegpatroon van kinderen en jongeren. Hierbij is gekeken naar de verschillen tussen kinderen en jongeren uit verschillende sociaaleconomische milieus. Bij kinderen (4-11 jaar) is zowel gezinsinkomen als opleidingsniveau van de ouders meegenomen in de analyse. Bij jongeren (12-18 jaar) is alleen gekeken naar de onderlinge verschillen in gezinsinkomen.

Nieuwe cijfers beweegrichtlijnen en beweegpatroon

Met deze analyse worden er voor het eerst in bijna tien jaar tijd weer nieuwe cijfers gecommuniceerd over de verschillen in sport- en beweegdeelname tussen kinderen en jongeren uit gezinnen van verschillende sociaaleconomische milieus. In de analyse is een uitsplitsing gemaakt naar het onderliggende beweegpatroon van kinderen en jongeren. Denk hierbij aan wekelijkse sportdeelname en bewegen tijdens schooltijd, maar ook buiten spelen, wandelen en fietsen in de vrije tijd en wandelen en fietsen van en naar school.

Invloed sociaaleconomisch milieu

Het sociaaleconomisch milieu waarin kinderen en jongeren opgroeien, blijkt van invloed op hun sport- en beweegdeelname. Opvallend is dat kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau en/of een laag inkomen vaker buiten spelen. En dat jongeren met een laag gezinsinkomen minder fietsen dan jongeren uit gezinnen die er financieel beter voor staan.
De uitkomsten van dit onderzoek bieden ons inzichten om beter aan te sluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren. En daarmee meer kinderen en jongeren van ouders met een laag gezinsinkomen mee te laten doen door sport- en beweegactiviteiten.

Infographic en factsheet

Alle resultaten over het beweeggedrag van kinderen (4-11 jaar) en jongeren (12-18 jaar) naar sociaaleconomisch milieu kun je bekijken in deze infographics. In de factsheet die het Mulier Instituut naar aanleiding van dit onderzoek heeft opgesteld, kun je de uitgebreide analyse lezen.

Zie ook de artikelen in het NRC Handelsblad d.d. 21 april 2021: Overheid krijgt kind uit arm gezin niet aan het sporten en De arme kinderen naar de voetbalkooi krijgen, zo makkelijk is dat niet.

Whitepaper

Binnenkort volgt de ‘Whitepaper Jeugd die arm opgroeit – Feiten en cijfers over hun sport- en beweegdeelname’. Hierin wordt de achtergrondinformatie van dit onderwerp weergegeven. Daarnaast vinden lezers er praktische tips en handige voorbeelden over hoe je kinderen en jongeren die opgroeien in armoede (meer) kunt betrekken bij sport- en beweegactiviteiten.

Community of practice

In juni 2021 starten we met een community of practice. Hierin leren we niet alleen van elkaar, maar ook van theoretische inzichten én praktijkervaringen. Denk aan: hoe optimaliseer je het bereik van je doelgroep, hoe betrek je de sociale omgeving, hoe richt je je (buurt)aanbod vraaggericht in, hoe bevorder je de (beleidsmatige) samenwerking?
De animo hiervoor blijkt erg groot, daar zijn we heel blij mee! Voor een evenwichtige samenstelling van de groepen nodigen we beleidsmedewerkers bij gemeenten van harte uit om zich alsnog hiervoor aan te melden via onderstaande button.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op dit gebied, bijvoorbeeld als de definitieve cijfers van het onderzoek ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ gepubliceerd worden?