Spring naar content

Sportimpuls: een terugblik op lokale samenwerkingskracht!

Afgelopen week publiceerde ZonMw het magazine ‘Sportimpuls; Resultaten sport- en beweegstimulering in de buurt’. Een magazine dat terugblikt op 8 jaar Sportimpuls. Het programma dat meer dan 1.000 projecten heeft gefinancierd en veel mensen – jong en oud – in beweging heeft gekregen. Het magazine laat zien wat het aflopende programma allemaal teweeg heeft gebracht: een mooie erfenis! Kenniscentrum Sport & Bewegen is trots op de bijdrage die zij binnen de Sportimpuls, samen met ZonMw, NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten, heeft geleverd. 

Extra ondersteuning

Naast bovengenoemde bijdrage in de afgelopen acht jaar heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen in de afgelopen twee jaar extra ondersteuning geboden aan lokale projecten en interventie-eigenaren binnen de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB). Met de start van het nieuwe jaar is ook deze ondersteuning officieel afgerond.

Successen en uitdagingen

Al snel na de start van de Sportimpuls werd duidelijk waar de kracht van lokale projecten lag. Succesfactoren waren onder andere het enthousiasme van de mensen die aan de projecten werkten, de samenwerking met andere lokale partijen en het gebruik maken van erkende interventies. Ook een vraaggericht aanbod op maat, door af te stemmen met de doelgroep, was een belangrijke sleutel tot succes. Bij de doelgroep ging het in de twee specifieke regelingen -Sportimpuls KSG en JILIB- om kinderen en jongeren met (risico op) overgewicht en/of kinderen en jongeren afkomstig uit een zogenoemde ‘lage inkomensbuurt’ en hun ouders. 

Tegelijkertijd bleken er ook een aantal uitdagingen te zijn waar veel lokale projecten mee te maken kregen. Zo werd het betrekken van ouders, het werven van de specifieke doelgroep kinderen en jongeren, de borging van het project en het monitoren en evalueren van de lokale projecten vaak als lastig ervaren. 

Twee jaar ondersteuning

Door middel van fysieke en digitale bijeenkomsten en nieuwsbrieven heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen – in opdracht van ZonMw – op de hierboven vermelde uitdagingen ingespeeld. Het vergroten van kennis bij lokale projecten over het in beweging krijgen en houden van de doelgroepen en het stimuleren van uitwisseling tussen projecten onderling en tussen projecten en interventie-eigenaren stond hierin centraal. Dit alles met als doel om lokale projecten kwalitatief te verbeteren en zo een betere kans van slagen te geven. 

De bijeenkomsten hebben bijgedragen tot mooie en nieuwe inzichten, die bruikbaar waren in mijn project. De ervaringen en ideeën uit andere projecten waren waardevol.

Een lokale projectleider

De erfenis

Kenniscentrum Sport & Bewegen ziet op basis van eigen ervaringen en die van lokale projectleiders dat het belangrijk is om de opgedane kennis vast te leggen en te verspreiden. De opgedane kennis op het gebied van het betrekken van ouders en op het gebied van Monitoring & Evaluatie is inmiddels geborgd in toepasbare instrumenten. Zo is, samen met projectleiders van Sportimpuls projecten en interventie-eigenaren, het instrument Ouders Erbij! ontwikkeld. Hiermee worden lokale sport- en beweegprojecten geholpen bij het betrekken van ouders. Het instrument MEIVO, dat staat voor Monitoring, Evaluatie, Inzicht krijgen, Verbeteren & Overtuigen, wordt gelanceerd zodra de coronamaatregelen het toelaten om de spreekwoordelijke puntjes op de i van het instrument te zetten. Het is een mooie erfenis van de Sportimpuls.