Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wat beweegt onze leerlingen? (2014)

moetivatie of motivatie in de gymles

Sinds 2011 doen tweedejaarsstudenten op de Academie voor sportstudies in Den Haag (HALO) op hun stageschool een praktijkgericht onderzoek naar deelnamemotieven en de motivatie van hun leerlingen. Op basis van de resultaten van de stageklas maakt ieder stagekoppel een onderwijsontwerp. Dit artikel beschrijft in het kort de onderwijsmodule, de onderzoeksopzet, het theoretisch kader van waaruit gewerkt wordt, de resultaten van leerlingen in 2014, conclusies en aanbevelingen. Wij willen docenten daarmee handvatten geven voor het ontwerpen van meer motiverend bewegingsonderwijs.

Literatuurverwijzing: Egdom, H. van, & Mossel, G. van (2014, augustus). Wat beweegt onze leerlingen?: moetivatie of motivatie in de gymles. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 8-13)